Upphävd författning

Tobaksförordning (2001:312)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:312 i lydelse enligt SFS 2014:832
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning ansluter till tobakslagen (1993:581). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror enligt 9 § tobakslagen (1993:581),
  2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till enligt 18 § tobakslagen,
  3. mätning och övervakning av gränsvärden enligt 18 § tobakslagen, och
  4. hur kontrollköp ska genomföras enligt 22 a § tobakslagen. Förordning (2014:832).

3 §  Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen till Folkhälsomyndigheten lämna en förteckning för varje märke och typ av tobaksvara över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av varan. Varje ingrediens som ingår i varan ska anges i förteckningen i fallande viktordning. Förteckningen ska åtföljas av

  1. en förklaring med skälen till att sådana ingredienser ingår i denna tobaksvara,
  2. en förklaring om ingrediensernas funktion och kategori, samt
  3. de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för tillverkaren eller importören när det gäller dessa ingredienser i deras förbrända eller oförbrända form, särskilt när det gäller deras effekter på hälsan, och med beaktande bland annat av de beroendeframkallande effekterna.

[S2]Folkhälsomyndigheten ska sprida den information som avses i första stycket till konsumenter. Uppgift som utgör företagshemlighet ska inte spridas. Förordning (2013:898).

4 §  Folkhälsomyndigheten ska årligen till Europeiska kommissionen översända sådan information som avses i 3 § första stycket. Förordning (2013:898).

5 §  Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) skall vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället. Förordning (2004:972).

Ändringar

Tobaksförordning (2001:312)

Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:635) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-09-30

Förordning (2004:972) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2010:1380) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:898) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:832) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2016:354

Omfattning
upph.