Förordning (2016:423) om effektreserv

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2016-05-19
Ändring införd
SFS 2016:423
Ikraft
2016-07-01
Upphäver
Förordning (2010:2004) om effektreserv
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2003:436) om effektreserv.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förenlighet med statsstödsregler

2 §  Om ett avtal som avses i 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv innebär statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska stödet ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Effektreservens storlek

3 §  Effektreserven ska uppgå till högst 1 000 megawatt under tiden till och med den 15 mars 2017. Därefter får den uppgå till mer än 750 megawatt endast om det finns särskilda skäl.

Avtal om minskad elförbrukning

4 §  Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad elförbrukning ska vara minst 25 procent. Andelen får vara mindre i den utsträckning det saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som har lämnats eller om det annars finns särskilda skäl.

Krav på tillgänglighet och uthållighet

5 §  Den systemansvariga myndigheten ska se till att de avtal med elproducenter som ingås enligt 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som med hänsyn till tillgänglighet och uthållighet är lämpliga för att fungera som effektreserv.

Miljökrav

6 §  Förutsatt att kravet på tillgänglighet och uthållighet är uppfyllt ska den systemansvariga myndigheten se till att de avtal med elproducenter som ingås enligt 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som producerar el av förnybara energikällor.

[S2]Avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor får dock ingås i den utsträckning

  1. det saknas anbud som svarar mot kravet, eller
  2. avtal enligt anbud som uppfyller kravet skulle medföra väsentligt högre kostnader än ett avtal enligt ett annat anbud.

7 §  Om den systemansvariga myndigheten enligt 6 § ingår avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor, ska myndigheten ta hänsyn till produktionsanläggningens miljöpåverkan för att under den tid som anläggningen ingår i effektreserven begränsa den mängd utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön som anläggningen förorsakar per mängd producerad energi.

8 §  Om den systemansvariga myndigheten enligt 6 § har ingått ett avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor, ska myndigheten omedelbart underrätta regeringen om detta och om skälen för beslutet att ingå avtalet.

Ändringar

Förordning (2016:423) om effektreserv

Ikraftträder
2016-07-01