Lag (2003:436) om effektreserv

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2003-07-01
Ändring införd
SFS 2003:436 i lydelse enligt SFS 2023:239
Ikraft
2003-07-01
Tidsbegränsad
2025-03-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 §  Den myndighet som enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) har systemansvaret för el (den systemansvariga myndigheten) har ansvaret för att en effektreserv om högst 2 000 megawatt finns tillgänglig. Effektreserven ska skapas genom att den systemansvariga myndigheten dels ingår avtal med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till förfogande, dels ingår avtal om minskad elförbrukning.

[S2]Effektreserven ska vara ett komplement till den övriga produktionskapacitet som finns på elmarknaden.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om effektreserven. Lag (2023:239).

Prop. 2015/16:117: Första stycket ändras på så sätt att den sista meningen justeras för att möjliggöra för den systemansvariga myndigheten, dvs. Affärsverket svenska kraftnät, att ingå avtal om minskad elförbrukning även med andra än elanvändare och elleverantörer.

Andra stycket ändras inte.

Upplysningen i tredje stycket får en ny utformning. Regeringen har meddelat föreskrifter om effektreservens storlek och hur stor andel av reserven som ska skapas genom ...

Prop. 2002/03:85: Effektreserven skall vara ett komplement till den övriga produktionskapacitet som finns på elmarknaden.

En allmän beskrivning av den fråga som regleras i paragrafen finns i avsnitt 5.1.

I första stycket anges att den systemansvariga myndigheten enligt ellagen, vilken är Affärsverket ...

2 §  Den som enligt 8 kap. 14 § ellagen (1997:857) har ingått avtal med den systemansvariga myndigheten (balansansvarig) ska betala en avgift till myndigheten för att täcka de kostnader som uppstår för myndigheten enligt de avtal som avses i 1 § första stycket.

[S2]För varje balansansvarig ska avgiftens storlek baseras på omfattningen av den balansansvariges balansansvar enligt avtalet med den systemansvariga myndigheten och omfattningen av den balansansvariges obalans under den tidsperiod som avgiften avser. Avgiften bestäms av den systemansvariga myndigheten. Lag (2023:239).

Prop. 2015/16:117: I sak görs inga ändringar i paragrafen.

En hänvisning i första stycket justeras med anledning av att 8 kap. 4 § ellagen (1997:857) har fått en ändrad lydelse (SFS 2015:598).

I övrigt görs språkliga moderniseringar.

Prop. 2002/03:85: Avgiftens storlek för varje balansansvarig skall baseras på omfattningen av dennes balansansvar enligt avtalet med den systemansvariga myndigheten och omfattningen av den balansansvariges obalans under den tidsperiod som avgiften avser. Avgiften bestäms av den systemansvariga myndigheten.

Enligt första stycket skall de aktörer som med Svenska kraftnät ingått avtal om balansansvar ersätta Svenska kraftnät för de kostnader som uppstår ...

3 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter om insamling av de uppgifter som behövs för att den systemansvariga myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

Prop. 2002/03:85: Svenska kraftnät kommer att behöva en rad uppgifter för att effektreserven skall kunna upphandlas på ett så korrekt sätt som möjligt. Därför föreskrivs i paragrafen om rätt för regeringen och Svenska kraftnät att meddela föreskrifter om insamling av sådana uppgifter.

Det blir främst elproducenter och balansansvariga som kommer att behöva lämna uppgifter. Det kommer bl.a. att röra sig om uppgifter beträffande nybyggnationer av produktionskapacitet, hur befintliga produktionsanläggningar ...

4 §  Beslut av den systemansvariga myndigheten enligt 2 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2002/03:85: Den systemansvariga myndighetens beslut om bestämmande av de balansansvarigas avgift får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, vilket föreskrivs i första stycket. I övrigt får beslut enligt denna lag, enligt andra stycket, inte överklagas.

Ändringar

Lag (2003:436) om effektreserv

Förarbeten
Rskr. 2002/03:233, Prop. 2002/03:85, Bet. 2002/02:NU11
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2008:18) om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv

Förarbeten
Rskr. 2007/08:100, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:NU3
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2010:491) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:252, Prop. 2009/10:113, Bet. 2009/10:NU17
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-03-16

Lag (2016:422) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:230, Prop. 2015/16:117, Bet. 2015/16:NU19
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2023:239) om ändring i lagen (2003:436) om effektreserv

Förarbeten
Rskr. 2022/23:170, Prop. 2022/23:59, Bet. 2022/23:NU9
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2023-06-01