Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED DF
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:576
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

2 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse,
  2. hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och
  3. rapportering av bedömningar av överensstämmelse.

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar, dock inte om säkerhetsegenskaper som anordningarna ska uppfylla.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om säkerhetsegenskaper som sådana anordningar ska uppfylla.

4 §  Post- och telestyrelsen ska vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

5 §  Post- och telestyrelsen ska i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 910/2014 upprätta, underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster och de kvalificerade betrodda tjänster som dessa aktörer tillhandahåller.

Ändringar

Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Ikraftträder
2016-07-01