Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Departement
Finansdepartementet DOF
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:561 i lydelse enligt SFS 2022:1134
Ikraft
2016-07-01
Upphäver
Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering).

[S2]Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Elektronisk identifiering

1 a §  Ett offentligt organ som tillhandahåller en nättjänst är skyldigt att ansluta tjänsten till den svenska förbindelsepunkten (noden) för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering, om nättjänsten omfattas av kravet i artikel 6 i EU:s förordning om elektronisk identifiering på erkännande av medel för elektronisk identifiering som utfärdats i en annan medlemsstat. Detta gäller dock inte om anslutningen medför risk för skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. Lag (2021:320).

1 b §  Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från anslutningsskyldigheten i fråga om verksamhet som avser totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förfarandet och kraven för anslutning till noden. Lag (2021:320).

Prop. 2020/21:81: I första stycket finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från anslutningsskyldigheten i fråga om verksamhet

1 c §  Den som är ansluten till en svensk nod för inkommande eller utgående gränsöverskridande elektronisk identifiering ska så snart som möjligt underrätta den myndighet som ansvarar för noden om händelser som kan ha betydelse för nodens funktionalitet eller säkerhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om underrättelseskyldigheten. Lag (2021:320).

Prop. 2020/21:81: I första stycket finns en skyldighet för aktörer som är anslutna till en nod för gränsöverskridande elektronisk identifiering att underrätta Myndigheten för digital förvaltning om händelser som kan ha betydelse för funktionaliteten eller säkerheten i noden. Skyldigheten avser händelser som kan påverka den fysiska noden och dess funktion eller de processer som sker i noden. Det kan finnas situationer där underrättelseskyldighet följer även av andra författningar, t.ex. <a href="https://lagen.nu/2018:585" ...

1 d §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav som ska gälla för att ett system för elektronisk identifiering ska få anmälas för gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och de rättsakter som meddelas med stöd av förordningen. Lag (2021:320).

Granskning av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster

2 §  Bestämmelser om ackreditering av sådana organ för bedömning av överensstämmelse som i enlighet med artikel 20 i EU:s förordning om elektronisk identifiering ska granska kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse,
  2. hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och
  3. rapportering av bedömningar av överensstämmelse. Lag (2022:1134).

Certifiering av anordningar

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar.

Tillsyn

4 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska

  1. fullgöra tillsynsorganets uppgifter enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen, och
  2. utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

5 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillsynsmyndigheten har också rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som står under tillsyn bedrivs.

[S3]Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av Kronofogdemyndigheten för tillsyn enligt första och andra styckena.

6 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av

  1. EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen, och
  2. denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Förelägganden och förbud får förenas med vite.

[S3]Tillsynsmyndigheten får bestämma att beslut enligt första stycket ska gälla omedelbart.

Avgifter

7 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållare av betrodda tjänster att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.

Överklagande

8 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen, samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
  2. Genom lagen upphävs lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.
  3. Bestämmelserna om skadestånd i 14 och 15 §§ i den upphävda lagen gäller dock fortfarande för skada som har åsamkats före upphävandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2021:320) om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Förarbeten
Rskr. 2020/21:263, Prop. 2020/21:81, Bet. 2020/21:TU10
Omfattning
nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2021-06-01

Lag (2022:1134) om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-25