Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2016-06-30
Ändring införd
SFS 2016:840 i lydelse enligt SFS 2018:2087
Ikraft
2016-08-08
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

[S2]Bidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ändamålet med bidraget

2 §  Ändamålet med bidraget är att främja romers hälsa. Bidraget syftar även till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag får lämnas för projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande och som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i.

4 §  Bidrag får lämnas till organisationer som inte är statliga eller kommunala och som

 • utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i Sverige,
 • är demokratiskt uppbyggda, och
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

5 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

6 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

7 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

[S2]Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

8 §  Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor särskilt prioritera projekt som involverar romska flickor och kvinnor. Myndigheten ska också prioritera projekt som utförs i samarbete med en kommun eller ett landsting.

9 §  Ansökningar om bidrag ska prövas med hänsyn till projektets förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Beslut och utbetalning

10 §  I ett beslut om bidrag ska det anges vilket projekt bidraget beviljas för. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

11 §  Bidrag beviljas för högst ett år i taget och betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken får bidraget dock betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget.

Redovisning

12 §  Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

13 §  En organisation som har tagit emot bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahålla det underlag som myndigheten behöver för sin granskning av redovisningen.

14 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i samband med att den lämnar sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska också senast den 15 mars varje år till regeringen lämna en redogörelse för de projekt som bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av bidragets resultat i förhållande till dess syfte.

Återbetalning och återkrav

15 §  Mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §, eller
 5. villkor i beslutet inte har följts.

16 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten avstå från återkrav helt eller delvis.

17 §  Bidrag ska, till den del medlen inte har utnyttjats för det ändamål det har beviljats för, utan uppmaning återbetalas senast vid tidpunkten för redovisning enligt 12 §.

Bemyndigande

18 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2016.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
 3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 januari 2020. Förordning (2018:2087).
Ikraftträder
2016-08-08

Förordning (2018:2087) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.