Upphävd författning

Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-02-23
Ändring införd
SFS 2017:117
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-20

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till en anordnare av företagshälsovård för dennes kostnader för köp av medicinsk service från offentliga eller privata vårdgivare. Med medicinsk service avses undersökning och analys inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som utgör ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga.

2 §  Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Detta ska uppnås genom att bidrag lämnas för företagshälsovårdens kostnader för köp av sådan medicinsk service som ingår som ett led i bedömningen av en arbetstagares arbetsförmåga.

3 §  Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma som i 3 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160).

4 §  Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en anordnare av företagshälsovård enligt bestämmelserna i denna förordning.

Beslutande myndighet

5 §  Försäkringskassan beslutar i ärenden om utbetalning av bidrag till anordnare enligt denna förordning.

Villkor för bidrag

6 §  Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomsikt intresse.

7 §  Bidrag lämnas till en anordnare av företagshälsovård som har godkänts av Försäkringskassan enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. Förordning (2018:96).

8 §  Bidrag lämnas för anordnarens kostnader för köp av tjänster i form av medicinsk service av en offentlig eller en privat vårdgivare. Bidrag lämnas för ett kalenderår med högst ett belopp som motsvarar antalet anställda som är anslutna till anordnaren multiplicerat med ett belopp om 100 kronor. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän hälsokontroll ersätts inte.

Ansökan och utbetalning

9 §  En ansökan om bidrag ska göras skriftligen hos Försäkringskassan och ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 februari i fråga om tjänster som har utförts under föregående år. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för sökanden. I ansökan ska sökanden intyga att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

10 §  En sökande är skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

11 §  I ansökan om bidrag ska anordnaren

 • ange vilken vårdgivare som utfört tjänsten, och
 • styrka det belopp som anordaren har betalat för tjänsten.

12 §  Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av 10 eller 11 §, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.

13 §  Försäkringskassan fattar löpande beslut om utbetalning av bidrag till anordnare. Om tillgängliga medel inte räcker till, ska Försäkringskassan göra en proportionell fördelning av medlen mellan de ansökningar som inte redan tilldelats bidrag.

[S2]Bidrag betalas ut i efterskott för varje kalenderår.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

14 §  En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till Försäkringskassan sådana förändringar i sin verksamhet som kan medföra att villkoren för godkännande enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete inte längre är uppfyllda. Förordning (2018:96).

Uppgiftsskyldighet

15 §  En anordnare är skyldig att på begäran av Försäkringskassan lämna de ytterligare uppgifter om de tjänster anordnaren har utfört som behövs för kontroll av utbetalat bidrag samt för utvärdering av stödet.

16 §  Försäkringskassan ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU. Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stöd har beslutats.

17 §  Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år, med början år 2018, lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets bidragsbeslut till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

 1. antalet bidragsmottagare, och
 2. hur mycket stöd som varje mottagare har fått, separerat på årsbasis.

Återbetalning och återkrav

18 §  En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. mottagaren inte har lämnat sådana uppgifter som avses i 15 §.

19 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

Bemyndigande

20 §  Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:912).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.
 2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.

Förordning (2018:96) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:912) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2023:894) om upphävande av förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för kostnader som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2024-01-01