Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2017-12-07
Ändring införd
SFS 2017:1249
Ikraft
2018-01-12
Upphäver
Förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • FFS 2023:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2020:1) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för de totalförsvarspliktiga som genomgår längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 §  De totalförsvarspliktiga utövar medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden.

3 §  Innan den som totalförsvarsplikten fullgörs hos fattar beslut i en fråga av vikt, ska de totalförsvarspliktiga som direkt berörs av beslutet ges tillfälle att lämna synpunkter.

4 §  Om det inte finns möjlighet att inhämta de totalförsvarspliktigas synpunkter inför beslut som avses i 3 §, ska de informeras om beslutet i nära anslutning till beslutstillfället.

5 §  Förtroendevalda enligt denna förordning har rätt att få den utbildning, information och tid som de behöver för att fullfölja uppdraget. Att fullfölja ett förtroendeuppdrag enligt denna förordning ska inte försvåra för de förtroendevalda att uppnå målen med grundutbildningen.

Medinflytande på lokal nivå

6 §  De totalförsvarspliktiga ska utse en förtroendevald och en suppleant för varje

  • pluton eller motsvarande enhet med minst 10 totalförsvarspliktiga,
  • kompani,
  • förband eller motsvarande enhet med minst 50 totalförsvarspliktiga.

[S2]Den förtroendevalda på respektive pluton, kompani, förband eller enhet ska föra de totalförsvarspliktigas talan gentemot chefen på samma ställe.

7 §  Den chef som avses i 6 § ska regelbundet samla de totalförsvarspliktiga för information om och utvärdering av verksamheten. Vid dessa tillfällen ska chefen eller befattningshavare som denne har utsett vara ordförande och de totalförsvarspliktiga vara i majoritet.

8 §  En del av den tid som avsatts för information och utvärdering enligt 7 § får användas av de totalförsvarspliktiga för egna överläggningar under ledning av den förtroendevalda.

9 §  De förtroendevalda ska ges tillfälle att, efter överenskommelse med ansvarig chef, få samlas för förberedande sammanträde på tjänstetid.

Medinflytande på central nivå

10 §  För totalförsvarspliktiga som genomgår grundutbildning ska det årligen anordnas en kongress. Vid kongressen ska ombud för de totalförsvarspliktiga delta.

[S2]De ledamöter som utses med stöd av 16 § får anordna kongressen. Om dessa av något skäl inte anordnar någon kongress ska Försvarsmakten i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i stället anordna kongressen.

11 §  Kongressens syfte är att ge ombuden tillfälle att diskutera frågor av betydelse för de totalförsvarspliktiga. Kongressen leds av de totalförsvarspliktiga.

12 §  Ombuden vid kongressen ska utses genom direkta val av dem som fullgör grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt. Valet ska genomföras på tjänstetid.

13 §  Valet till kongressen får överklagas av dem som fullgör värnplikt till Försvarsmakten och av dem som fullgör civilplikt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Överklagandet ska göras inom en vecka från det att protokoll över valresultatet har anslagits i enlighet med vad Försvarsmakten för värnpliktiga respektive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för civilpliktiga föreskrivit. Beslut som fattats av Försvarsmakten respektive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får inte överklagas.

14 §  Varje totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning har rätt att lämna förslag som ska behandlas på kongressen.

15 §  De totalförsvarspliktigas deltagande i kongressen ska anses som en tjänsteuppgift.

16 §  Ombuden vid kongressen får bland sig utse högst fem totalförsvarspliktiga med uppgift att under det närmaste året efter kongressen företräda de totalförsvarspliktiga.

[S2]Högst två av de avgående ledamöterna får väljas om.

17 §  Avgående ledamöter får tjänstgöra för att skola in nya ledamöter under sammanlagt högst 20 veckor.

18 §  Den grupp av ledamöter som utses enligt 16 § ska vara administrativt ansluten till Försvarsmakten. Den ska genom Försvarsmaktens försorg ha tillgång till kansli och kanslistöd.

19 §  Ledamöterna har rätt att fullgöra återstående grundutbildning vid det kansli som avses i 18 §.

20 §  De ledamöter som inte längre fullgör grundutbildning och de avgående ledamöter som tjänstgör för att skola in nya ledamöter ska behålla sina förmåner enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 300 kronor. Någon utbildningspremie lämnas inte för tiden efter fullgjord grundutbildning.

[S2]Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som en ledamot eller avgående ledamot får under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Verkställighetsföreskrifter

21 §  Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får för värnpliktiga respektive civilpliktiga meddela föreskrifter i fråga om

  1. totalförsvarspliktigas medverkan i arbetsmiljöarbetet, och
  2. verkställigheten i övrigt av denna förordning.

  • FFS 2020:1: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Ändringar

Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Ikraftträder
2018-01-12