Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
SFS 1977:266 i lydelse enligt SFS 2017:555
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som ådrar sig skada som Försäkringskassan har godkänt enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43 kap.socialförsäkringsbalken eller den som ådrar sig skada som Pensionsmyndigheten har godkänt enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 87 och 88 kap.socialförsäkringsbalken har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

[S2]Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som har skadats under tjänstgöringen. Lag (2017:555).

Prop. 2001/02:11: Enligt andra stycket skall ersättning inte bara kunna ges till den som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar utan också till den som fullgör en kortare grundutbildning eller repetitionsutbildning.

Prop. 2016/17:152: I paragrafen anges att rätt till ersättning av staten enligt lagen är personer som ådrar sig en sådan skada som omfattas av bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken.

Ändringen innebär att sådan rätt inträder för den som ådragit sig en skada som har godkänts av Försäkringskassan enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i <a href="https://lagen.nu/2010:110#K43" ...

2 §  Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).

[S2]Den som avses i 7 kap. 2 § 3–6 socialförsäkringsbalken har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

[S3]Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

[S4]Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag. Lag (2010:1221).

Prop. 2001/02:81: Förslaget behandlas i avsnitt 12.3 och 12.4.

Ändringen i första stycket innebär en kodifiering av praxis. Avtalet om ersättning vid personskada (PSA) är den bedömningsgrund som tillämpats på dessa ärenden alltsedan statens personskadeförsäkring upphörde den 1 april 1986.

Ändringen i andra stycket ...

 • NJA 2020 s. 367:En ersättning enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. är att jämställa med en ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring och åtnjuter därför skydd mot utmätning enligt de förutsättningar som anges i 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen.

3 §  Staten inträder i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning intill belopp som utges enligt denna lag.

[S2]Om ersättning enligt denna lag endast utges för ideell skada inträder staten dock endast i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning för sådan skada. Lag (1991:469).

4 §  Om ersättning enligt denna lag beslutar den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Den som är missnöjd med ett beslut enligt denna lag får hänskjuta frågan till prövning inför Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

[S3]Bestämmelserna i avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och för den angivna nämnden gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ärende enligt denna lag. Lag (2002:230).

Prop. 2001/02:81: Förslaget behandlas i avsnitt 12.2 och 12.3.

Ändringen i första stycket innebär att regeringen i förordning kommer att besluta vilken myndighet som skall fatta beslut om ersättning enligt denna lag. Ändringen i andra stycket är av redaktionell natur. I tredje stycket görs motsvarande ändring som i 2 § ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lag (1991:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas på skada som inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:102
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1994:2074) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på skada som någon ådragit sig vid tjänstgöring före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (2002:230) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid idell skada m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För skada som inträffat före ikraftträdandet tillämpas 2 § andra stycket i sin äldre lydelse för den som avses i 1 § första stycket 4-–6 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:280) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:205, Prop. 2001/02:11, Bet. 2001/02:FöU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2010:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1221) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:555) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:292, Prop. 2016/17:152, Bet. 2016/17:SfU24
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-08-01