NFS 2018:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om bidrag och ersättningar för viltskador;

beslutade den 28 juni 2018

Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och 8 § förordningen

(2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för vilt-

skador och förebyggande av viltskador föreskriver Naturvårdsverket följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Bestämmelser om länsstyrelsens användning av medel från viltskadeanslaget

finns i 11–11c och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724) samt i förordningen

(2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för

viltskador och förebyggande av viltskador.

I tillägg till nämnda förordningar ska dessa föreskrifter tillämpas vid läns-

styrelsens hantering av medel från viltskadeanslaget för bidrag och ersättningar

för viltskador på annat än fisk, fiskeredskap och ren.

Dessa föreskrifter gäller för enskilda personer, företag och andra juridiska

personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av viltskador.

2 § Av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) framgår att föreskrifter om

ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap meddelas av Havs- och

vattenmyndigheten och att föreskrifter om ersättning för skada av vilt på ren

meddelas av Sametinget.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter ska angivna begrepp ha följande betydelse.

Fredat vilt:

Annat vilt än klövvilt som vid skadetillfället inte

får jagas med stöd av bestämmelser i bilagorna 1–4

till jaktförordningen (1987:905) eller med stöd av

myndighetsbeslut.

Viltskada:

Skada på egendom som orsakas av fredat vilt.

Investering:

Uppförande, förvärv, inklusive leasing eller upprust-

ning av fast egendom.

NFS 2018:5

Utkom från trycket

den 5 juli 2018

2

NFS 2018:5

Primär

jordbruksproduktion:

Produktionen av produkter från jorden och från tam-

djursuppfödning (inkluderat biodling) utan att några

andra vidare processer utförs som förändrar dessa

produkters natur.1

Företag:

Varje enhet oavsett juridisk form eller ägande som

med eller utan vinstsyfte bedriver ekonomisk verk-

samhet.2

Näringsverksamhet: Verksamhet för vilken inkomster och utgifter ska

deklareras för Skatteverket på särskild näringsbilaga.

Användning av medel

4 § Medel som Naturvårdsverket årligen lämnar till länsstyrelserna från vilt-

skadeanslaget i form av bidrag får användas för följande.

1. Genomförande av åtgärder som är avsedda att förebygga viltskador som

kan orsakas av fredat vilt.

2. Utveckling av åtgärder som är avsedda att förebygga viltskador som kan

orsakas av fredat vilt.

3. Ersättning för viltskador orsakade av fredat vilt.

4. Information och utbildning om åtgärder som är avsedda att förebygga vilt-

skador som kan orsakas av fredat vilt.

5. Utvärdering av effekter av insatser enligt 1–4.

6. Besiktningspersonernas verksamhet.

Utöver vad som anges i första stycket 1 och 3 får länsstyrelsen besluta om

bidrag eller ersättning för skador orsakade av fåglar som inte är fredade om

dessa uppträder i höga tätheter vid särskilt utsatta lokaler.

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder

Ansökan

5 § Ansökan om bidrag till genomförande av åtgärder som är avsedda att före-

bygga viltskador ska göras på blankett Ansökan om bidrag för förebyggande av

viltskada som Naturvårdsverket fastställer och som länsstyrelsen tillhandahåller.

Ansökan ska ges in till länsstyrelsen i det län där åtgärderna planeras att

genomföras senast tre månader innan åtgärderna påbörjas, om länsstyrelsen

inte beslutar annat.

Förutsättningar för bidrag

6 § Bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador får endast lämnas för

följande.

1Se punkt 35.10 Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogs-

brukssektorn och i landsbygdsområden 2014-2020 (2014/C 204/01).

2Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3

NFS 2018:5

1. Åtgärder som har dokumenterad skadeförebyggande effekt eller som på

sannolika skäl bedöms kunna ge skadeförebyggande effekt.

2. Utveckling av åtgärder som på sannolika skäl bedöms kunna ge tillräckliga

skadeförebyggande effekter.

7 § Bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador får inte lämnas för åtgärder

1. som avser att skydda egendom som genom sin karaktär är särskilt skadeutsatt,

2. som avser att skydda egendom som är avsedd för annan användning än i

näringsverksamhet, eller

3. som omfattas av annat statligt stöd.

8 § Trots vad som anges i 7 § får länsstyrelsen lämna bidrag till åtgärder som

är avsedda att förebygga skador på hund som inte används i näringsverksamhet

och andra skadeförebyggande åtgärder om det finns särskilda skäl.

9 § Bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador som ska genomföras inom

näringsverksamhet får inte avse mervärdesskatt.

10 § Bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador får lämnas till enskilda

personer och andra juridiska personer än sådana som är verksamma inom primär

jordbruksproduktion med högst 80 procent.

Särskilt för företag verksamma inom primär jordbruksproduktion

11 § För företag verksamma inom primär jordbruksproduktion gäller, utöver

vad som föreskrivs i 6–9 §§, att bidrag för förebyggande åtgärder endast får

lämnas för investeringar och att bidrag inte får lämnas för inköp av andra djur

än boskapsvaktande hundar.

12 § Av 11 a § första stycket viltskadeförordningen (2001:724) framgår att bidrag

till åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap

får lämnas till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion med högst

80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

13 § Stöd enligt 2 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre be-

tydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

får utöver vad som anges i 11 § ges till företag verksamma inom primär jord-

bruksproduktion för följande.

1. Underhåll av rovdjursavvisande stängsel.

2. Kostnader, inbegripet arbetstid, för förebyggande åtgärder i samband med

rovdjursangrepp för

a) att flytta djur till mindre skadeutsatta beten,

b) att stalla in djur vid en tidigare tidpunkt än som planerats,

c) extrafoder med anledning av flytt av djur,

d) bevakning av djur, och

e) uppsamling av kadaver, dock inte för transport av kadaver till destruk-

tionsanläggning.

14 § Stöd enligt 13 § får lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

4

NFS 2018:5

Länsstyrelsens beslut om bidrag

15 § Länsstyrelsen får fatta beslut om bidrag till åtgärder för att förebygga

viltskador efter ansökan eller på länsstyrelsens eget initiativ.

16 § Länsstyrelsens beslut om bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador

ska innehålla villkor om att bidragsmottagaren ska lämna uppgifter om hur

bidraget har använts och vilka resultat som åtgärderna har lett till. Länsstyrelsen

får även begära att bidragsmottagaren lämnar andra uppgifter.

Länsstyrelsen ska skicka en kopia av beslutet till en besiktningsperson för

viltskador som vid behov ska kontrollera att åtgärderna har genomförts i enlig-

het med länsstyrelsens beslut.

17 § Av 11 § tredje stycket viltskadeförordningen (2001:724) framgår att läns-

styrelsen i prövningen av en ansökan om bidrag till åtgärder för att förebygga

viltskador särskilt ska beakta om viltet får jagas, skadans omfattning samt

möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyg-

gande åtgärder.

Ersättning för viltskada på egendom

Anmälan

18 § Den som har drabbats av viltskada och som avser att ansöka om ersätt-

ning för skadan ska utan dröjsmål, efter att skadan har upptäckts, anmäla det

inträffade till länsstyrelsen i det län där skadan har inträffat.

Besiktning

19 § Länsstyrelsen ska ombesörja att anmälda viltskador besiktigas av en för-

ordnad besiktningsperson för viltskador snarast möjligt efter det att länsstyrelsen

har mottagit en anmälan om viltskada enligt 18 §.

20 § Vid varje besiktning ska besiktningspersonen utfärda ett besiktnings-

intyg. Vid besiktningen ska blanketterna Besiktning av viltskada på gröda,

Besiktningsintyg för tamdjur eller Besiktningsintyg för hund användas som

Naturvårdsverket fastställer och som länsstyrelsen tillhandahåller. Den som har

fått skada på egendom besiktigad ska erhålla en kopia av besiktningsintyget.

Ansökan

21 § Ansökan om ersättning för tamdjur som skadats eller dödats av fredat vilt

ska göras på blankett Ansökan om ersättning som Naturvårdsverket fastställer

och som länsstyrelsen tillhandahåller.

Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen i det län där skadan har inträffat

inom tre månader efter det att den skada upptäckts för vilken ersättning begärs,

om det inte finns särskilda skäl som föranleder annat.

Till ansökan ska bifogas eventuella kvitton avseende kostnader för veteri-

närvård, ordinerade mediciner, kostnader för sökande efter saknade djur och

för andra kostnader som angreppet orsakat.

5

NFS 2018:5

22 § Ansökan om ersättning för skador på annan egendom än tamdjur och som

orsakats av fredat vilt ska göras på blankett Ansökan om ersättning för viltskada

på gröda som Naturvårdsverket fastställer och som länsstyrelsen tillhandahåller.

Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen i det län där skadan har inträffat

inom tre månader efter det att den skada upptäckts för vilken ersättning begärs,

om det inte finns särskilda skäl som föranleder annat.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som sökanden önskar åberopa.

Länsstyrelsens beslut om ersättning

23 § Det ersättningsbelopp som länsstyrelsen beslutar om ska grundas på egen-

domens värde vid skadetillfället och genomförd besiktning.

Ersättning till enskilda personer och andra juridiska personer än sådana som

är verksamma inom primär jordbruksproduktion får lämnas med upp till 100

procent.

24 § Länsstyrelsen får endast lämna ersättning för viltskada som anmälts till

länsstyrelsen enligt 18 § och besiktigats enligt 19 §.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om ersättning för vilt-

skada även om kraven i första stycket inte är uppfyllda.

25 § Av 11 § viltskadeförordningen (2001:724) framgår att länsstyrelsen får

lämna ersättning för skada av vilt på annat än ren om det är uppenbarligt oskäligt

att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan föranleder och

att länsstyrelsen vid prövningen särskilt ska beakta om viltet får jagas, skadans

omfattning samt möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra

skadeförebyggande åtgärder.

26 § Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för följande.

1. Skada på egendom som är avsedd för annan användning än i näringsverk-

samhet.

2. Skada på vilt.

3. Skador som ersatts av försäkring eller annat statligt stöd.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om ersättning för skador

som avses i första stycket.

27 § Om annan ersättning har erhållits för den skadade egendomen ska den

ersättning som länsstyrelsen lämnar minskas med motsvarande belopp.

28 § Ersättning för viltskada på egendom som används i näringsverksamhet

får inte avse mervärdesskatt.

29 § Trots vad som anges i 23 och 27 §§ får länsstyrelsen lämna ersättning

avseende hund enligt följande.

1. För försäkrad hund som skadats av varg, björn, järv, lo eller örn får ersätt-

ning lämnas med högst 5 000 kronor för självrisk i försäkring. Därutöver

får ersättning lämnas för andra styrkta kostnader som skadan föranlett och

som inte omfattas av försäkringsskyddet med högst 8 000 kronor.

2. För oförsäkrad hund som skadats av varg, björn, järv, lo eller örn får ersätt-

ning lämnas med högst 10 000 kronor för veterinärvård eller andra styrkta

kostnader som skadan föranlett.

6

NFS 2018:5

3. För såväl försäkrad som oförsäkrad hund får ersättning lämnas för hund som

dödats eller avlider eller avlivas efter att ha skadats av varg, björn, järv, lo

eller örn med högst 25 000 kronor. Ersättning får lämnas för veterinärvård,

andra kostnader och avliden eller avlivad hund om dödsfallet är en följd av

skadan.

30 § Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för hund som skadats eller dödats

vid jakt, jaktträning, jaktprov eller motsvarande om skadan är orsakad av den

djurart som jakten avsåg.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om ersättning för skadad

eller dödad hund enligt första stycket.

Särskilt för företag verksamma inom primär jordbruksproduktion

31 § För företag verksamma inom primär jordbruksproduktion gäller, utöver

vad som föreskrivs i 23–28 §§, även följande.

Länsstyrelsen får lämna ersättning endast för följande direkta kostnader.

1. Dödade djur.

2. Förstörd gröda.

3. Materiella skador på jordbruksbyggnader, jordbruksmaskiner och lager,

inklusive arbete med reparation.

Länsstyrelsen får lämna ersättning endast för följande indirekta kostnader.

1. Veterinärkostnader för behandling av skadade djur.

2. Medicin ordinerad av veterinär.

3. Arbetskostnader i samband med sökandet efter saknade djur.

Ersättning för indirekta kostnader enligt tredje stycket 1 och 2 ska baseras

på inlämnade kvitton.

32 § Ersättning enligt 31 § andra stycket får lämnas med upp till 100 procent

av de direkta kostnaderna.

33 § Av 11 a § andra stycket viltskadeförordningen (2001:724) framgår att

ersättning för indirekta kostnader som uppstått till följd av skada av vilt på

annat än ren, fisk och fiskeredskap får lämnas med högst 80 procent av de

stödberättigande indirekta kostnaderna.

34 § Stöd enligt 2 § förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse

inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador får, utöver

vad som anges i 31 §, lämnas till företag verksamma inom primär jordbrukspro-

duktion för kostnader i samband med viltskada, inbegripet arbetstid, för följande.

1. Hemtagning av djur efter angrepp.

2. Egenvård av skadade djur.

3. Värdeminskning på skadade djur.

4. Avlivning av djur med anledning av angreppet.

5. Extrakostnader för inköp av foder med anledning av viltskador.

6. Merarbete för sortering av skadad gröda.

7. Omsådd av skadad gröda.

35 § Ersättning enligt 34 § får lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

7

NFS 2018:5

Ersättning för angrepp av björn på människa

Anmälan

36 § Den som har skadats av björn och avser att ansöka om ersättning för skadan

ska anmäla detta till länsstyrelsen utan dröjsmål.

Har någon dödats av björn eller avlidit till följd av angrepp av björn och

efterlevande avser att ansöka om ersättning för dödsfallet, ska detta anmälas

till länsstyrelsen. Anmälan ska ske inom ett år efter dödsfallet.

Ansökan

37 § Ansökan om ersättning ska ha inkommit till länsstyrelsen senast tre år

efter det att skadan eller dödsfallet inträffade.

Ersättning

38 § Ersättning för personskada eller dödsfall ska beräknas enligt 5 kap. 1–5 §§

skadeståndslagen (1972:207).

Besiktningsperson för viltskador

Utbildning och förordnande

39 § Naturvårdsverket tillhandahåller grund- och vidareutbildning för besikt-

ningspersoner.

40 § Länsstyrelsen ska förordna besiktningspersoner för länet. Antalet besikt-

ningspersoner ska vara anpassat till viltskadornas omfattning.

Den som länsstyrelsen förordnar som besiktningsperson ska ha genomgått

grundutbildning för besiktningsperson med godkänt resultat eller inneha motsva-

rande dokumenterade kunskaper. Förordnad besiktningsperson ska regelbundet

vidareutbildas genom länsstyrelsens försorg.

Arvode och ersättning

41 § Arvode till besiktningsperson fastställs och utbetalas av länsstyrelsen.

Arvodet ska utgå i enlighet med länsstyrelsens bestämmelser om arbetstid

under tjänsteresor.

Ersättning för resa till och från platsen för förrättningen ska lämnas av läns-

styrelsen med den sammanlagda skattefria och skattepliktiga kilometerersättning

som utgår till länsstyrelsens tjänstemän för användning av egen bil i tjänsten.

Registrering av besiktning m.m.

42 § Besiktning av förebyggande åtgärder eller skadad egendom ska snarast

registreras av besiktningspersonen eller länsstyrelsen på det sätt som Natur-

vårdsverket anvisar.

Länsstyrelsen ska fortlöpande registrera ansökningar om bidrag och ersätt-

ning, övriga handlingar som hör till sådana ansökningar samt beslut på det sätt

som Naturvårdsverket anvisar.

8

NFS 2018:5

__________

Ikraftträdande

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018 då Naturvårdsverkets

föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:16) om bidrag och ersättningar

för viltskador enligt 11 och 12 §§viltskadeförordningen (SFS 2001:724)

ska upphöra att gälla med undantag för 14 §, 19 § första stycket p 2 efter

kommatecknet och 21 § i NFS 2008:16.

2. Ansökningar som ska prövas enligt 13 och 34 §§ och som har inkommit

efter den 1 januari 2018 men före den 1 augusti 2018 får prövas enligt dessa

föreskrifter.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Claes Svedlindh

(Naturavdelningen)