Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2017-12-18
Ändring införd
SFS 2017:1317 i lydelse enligt SFS 2018:1383
Ikraft
2018-02-01
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  För att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för inköp av eldrivna cyklar, eldrivna mopeder, eldrivna motorcyklar och eldrivna utombordsmotorer.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

2 §  I denna förordning betyder eldriven cykel ett elmotordrivet fordon

 1. med en tramp- eller vevanordning, om elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen och har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt, eller
 2. utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, är inrättat huvudsakligen för befordran av en person och för att föras av den åkande och är konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

3 §  I denna förordning betyder

[S2]moped: en moped enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

[S3]motorcykel: en motorcykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner, och

[S4]eldriven utombordsmotor: en enhet som med el från ett eller flera batterier kan driva ett fartyg och är avsedd att placeras utanför skrovet på fartyget. Förordning (2018:1383).

Förutsättningar för bidrag

4 a §  Bidrag för en eldriven utombordsmotor får inkludera det batteri eller, om motorns funktion kräver flera batterier samtidigt, de batterier som behövs för att motorn ska kunna användas för fartygets framdrift från det att motorn är ny till dess att batteriet eller batterierna har tjänat ut. Bidraget får ges endast till en privatperson som är folkbokförd i Sverige och om

 1. motorn och batteriet eller batterierna är nya och har köpts tidigast den 12 april 2018,
 2. motorn och batteriet eller batterierna är CE-märkta,
 3. motorn har ett unikt identifikationsnummer eller annan uppgift som gör den möjlig att identifiera,
 4. motorn har en effekt på minst en kilowatt,
 5. motorn är avsedd att användas som den huvudsakliga motorn för att driva ett fartyg, och
 6. motorn och batteriet eller batterierna inte har legat till grund för annat offentligt stöd. Förordning (2018:1383).

5 §  Bidrag får ges för en eldriven cykel endast om den är CE-märkt eller överensstämmer med standarden SS-EN 15194 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013.

6 §  Bidrag får ges för en eldriven moped eller en eldriven motorcykel endast om den har ett CoC-intyg eller motsvarande typgodkännande.

Bidragets storlek

7 §  Bidrag får ges som ett engångsbelopp per person med högst 25 procent av inköpskostnaden för en eldriven cykel, en eldriven moped, en eldriven motorcykel eller en eldriven utombordsmotor, dock högst 10 000 kronor. Förordning (2018:1383).

Ansökan om bidrag

8 §  Ansökan om bidrag ska göras senast sex månader efter inköpet av den eldrivna cykel, moped, motorcykel eller utombordsmotor som ansökan avser.

[S2]Om ansökan för en eldriven utombordsmotor också avser ett eller flera batterier som inköpts vid en annan tidpunkt än motorn, ska ansökningstiden börja löpa vid tidpunkten för det första inköpet. Förordning (2018:1383).

9 §  Ansökan ska göras i ett särskilt formulär som Naturvårdsverket tillhandahåller. I formuläret ska den sökande lämna uppgifter som visar att kraven i 46 och 8 §§ är uppfyllda. Den sökande ska också lämna in handlingar som styrker den bidragsberättigande kostnaden och det unika ramnumret eller identifikationsnumret. Förordning (2018:1383).

Prövning och beslut om bidrag

10 §  Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

11 §  I ett beslut att betala ut bidrag ska Naturvårdsverket ange

 1. att bidraget ska betalas tillbaka om produkten som bidraget avser returneras till säljaren och köpeskillingen betalas tillbaka,
 2. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och
 3. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses. Förordning (2018:1383).

Tillsyn

12 §  Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för bidraget följs. Förordning (2018:1383).

Återbetalning och återkrav

13 §  Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. den som har ansökt om eller beviljats bidrag genom att lämna oriktiga uppgifter orsakat att bidraget getts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. ett villkor för bidraget inte har följts.

14 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

[S2]Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

15 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.
 2. Ansökningstiden i 8 § ska räknas fr.o.m. den 1 februari 2018 i fråga om inköp gjorda före ikraftträdandet.
 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2020.
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:1383) om ändring i förordningen (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2018.
 2. Ansökningstiden i 8 § ska, i fråga om utombordsmotor, räknas från och med den 15 juli 2018 för inköp som är gjorda före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2018-07-15