Förordning (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2017-02-23
Ändring införd
SFS 2017:153 i lydelse enligt SFS 2022:566
Ikraft
2017-04-01
Upphäver
Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Uppgifter

1 §  Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet.

2 §  Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

3 §  Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

4 §  Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på redovisningsområdet är enkelt och anpassat för dem som upprättar och använder redovisningen.

5 §  Bokföringsnämnden ska följa utvecklingen inom redovisningsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för utvecklingen av god redovisningssed.

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en nämnd.

7 §  Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

8 §  Vid nämnden ska det finnas ett kansli.

9 §  Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §  Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar

Förordning (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden

Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2022:566) om ändring i förordningen (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden

Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. författningsrubr., 10 §
Ikraftträder
2022-10-01