Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-03-02
Ändring införd
SFS 2017:175
Ikraft
2017-04-01
Tidsbegränsad
2021-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 3 kap. 13 a § skollagen (2010:800) och innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med betygssättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Betygssättning i försöksverksamheten

2 §  Bestämmelser om betyg i skollagen (2010:800) och i andra författningar ska tillämpas när betyg ges inom försöksverksamheten, om inte något annat anges i denna förordning.

3 §  Betyg ska sättas och utfärdas i slutet av varje termin i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i slutet av varje termin i årskurs 5 och 6 i specialskolan, i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.

[S2]När betyg sätts enligt denna förordning ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till de kunskaper som en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i förhållande till kunskapskraven i årskurs 7 i specialskolan.

4 §  Skyldigheten enligt 10 kap. 13 § första stycket, 11 kap. 16 § första stycket, 12 kap. 13 § första stycket och 13 kap. 13 § första stycketskollagen (2010:800) att ge viss information i en skriftlig individuell utvecklingsplan gäller inte när elever enligt denna förordning ges betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten

5 §  En huvudman får bara delta i försöksverksamheten om det hos den berörda skolenhetens rektor och lärare finns intresse av att delta. Rektorn ska ha dokumenterat sitt intresse genom en tjänsteanteckning. Lärarnas intresse ska ha uttryckts genom skriftlig dokumentation. För de lärare som är fackligt anslutna bör det göras genom arbetstagarorganisationer på skolenheten.

[S2]Dessutom ska eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare ha haft möjlighet att yttra sig.

6 §  En huvudman med fyra skolenheter eller fler får delta i försöksverksamheten med högst en fjärdedel av alla sina skolenheter. En huvudman med tre eller färre skolenheter får delta med en skolenhet.

7 §  Högst etthundra skolenheter får delta i försöksverksamheten.

Ansökan om deltagande i försöksverksamheten

8 §  Statens skolverk prövar efter ansökan frågor om deltagande i försöksverksamheten.

[S2]Skolverket ska vid prövningen sträva efter ett representativt urval av deltagare med hänsyn till skolenheternas elevsammansättning och geografiska läge.

[S3]En ansökan ska beviljas om det inte finns hinder mot det på grund av andra stycket eller 5, 6, 7 eller 9 §.

9 §  En ansökan om deltagande i försöksverksamheten ska göras av huvudmannen för berörd skolenhet.

[S2]En ansökan ska innehålla

  1. uppgifter om hur många skolenheter huvudmannen har och vilken eller vilka av dessa skolenheter som ska delta i försöksverksamheten,
  2. uppgifter om att berörd skolenhets rektor och lärare uttryckt intresse att delta i försöksverksamheten enligt 5 §,
  3. uppgifter om att berörda elevers vårdnadshavare och berörda elever har beretts tillfälle att yttra sig enligt 5 § och att hänsyn har tagits till deras synpunkter i möjligaste mån, och
  4. information om vilken bedömning huvudmannen har gjort när det gäller behovet av kompetensutvecklingsinsatser för lärare som ska besluta om betyg inom ramen för försöksverksamheten och vilka eventuella insatser som planeras.

Uppgiftsskyldighet, uppföljning och utvärdering

10 §  En huvudman som deltar i försöksverksamheten enligt denna förordning är skyldig att lämna de uppgifter som Statens skolverk begär och att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bemyndigande

11 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagandeförbud

12 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
  2. Förordningen tillämpas på utbildning från och med läsåret 2017/18.
  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.
Ikraftträder
2017-04-01