Upphävd författning

Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2017-03-16
Ändring införd
SFS 2017:223
Ikraft
2017-03-28
Upphäver
Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340 av den 15 december 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
  5. kommissionens meddelande (2015/C 392/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU, och
  6. kommissionens meddelande (2015/C 418/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.
Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
Om upphandlingen avserär tröskelvärdet i eurooch tröskelvärdet i kronor
1. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling135 000 euro1 233 941 kronor
4. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter, 5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling209 000 euro1 910 323 kronor
7. byggentreprenadkontrakt5 225 000 euro47 758 068 kronor
8. tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling750 000 euro6 855 225 kronor
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:
Om upphandlingen avserär tröskelvärdet i eurooch tröskelvärdet i kronor
tjänstekontrakt209 000 euro1 910 323 kronor
byggentreprenadkontrakt 5 225 000 euro47 758 068 kronor
Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
Om upphandlingen avserär tröskelvärdet i eurooch tröskelvärdet i kronor
varu- och tjänstekontrakt samt projekttävlingar418 000 euro3 820 645 kronor
byggentreprenadkontrakt5 225 000 euro47 758 068 kronor
tjänster enligt bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna1 000 000 euro9 140 300 kronor

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1: 418 000 euro 3 820 645 kronor
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor

Ändringar

Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Ikraftträder
2017-03-28

Ändring, SFS 2018:34

Omfattning
upph.