Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-03-30
Ändring införd
SFS 2017:237
Ikraft
2017-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagstödet för förordningen

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap.1 och 2 §§ lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Bemyndiganden

2 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet meddela föreskrifter om

  1. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 2 kap.13 §§,
  2. vad som är tillräckliga kunskaper med hänsyn till uppgifterna för personer som utför de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna och vad som avses med insikt och erfarenhet för aktuarier enligt 2 kap. 4 §,
  3. användning av derivatinstrument enligt 3 kap. 7 §,
  4. vad de försäkringstekniska riktlinjerna enligt 4 kap. 1 § ska innehålla,
  5. vad en redogörelse enligt 4 kap. 2 § andra stycket ska innehålla,
  6. vad det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 4 kap. 3 § ska innehålla,
  7. vad placeringsriktlinjer enligt 4 kap. 4 § ska innehålla, och
  8. vilka upplysningar Pensionsmyndigheten ska lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § och när dessa ska lämnas.

  • FFFS 2022:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

3 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikelser och medge undantag i enskilda fall enligt 8 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Ändringar

Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Ikraftträder
2017-05-01