Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2017-06-08
Ändring införd
SFS 2017:564
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om gåva och destruktion av museiföremål i de statliga museernas samlingar. Bestämmelserna syftar till att främja en aktiv förvaltning av de statliga museernas samlingar.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 10 § museilagen (2017:563).

2 §  I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om försäljning och byte av statens lösa egendom.

3 §  Med museiföremål avses i denna förordning sådan lös egendom som ingår i de statliga museernas samlingar.

[S2]Övriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563).

4 §  De statliga museerna ska vid tillämpningen av denna förordning beakta egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga värde ur ett långsiktigt perspektiv. Även samlingarnas sammansättning och användarnas behov ska beaktas.

5 §  De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål till andra museer i det allmänna museiväsendet.

6 §  De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål som har ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till

  1. annan offentlig verksamhet,
  2. museer utanför det allmänna museiväsendet, och
  3. ideell kulturarvsverksamhet.

[S2]Om museiföremålet inte bedöms kunna överlåtas enligt första stycket, får det destrueras.

Ändringar

Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål

Ikraftträder
2017-08-01