Museilag (2017:563)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2017-06-08
Ändring införd
SFS 2017:563 i lydelse enligt SFS 2019:977
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses

  1. statliga museer,
  2. regionala museer,
  3. kommunala museer, och
  4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region. Lag (2019:977).

2 §  Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

3 §  Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och regionerna.

[S2]Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.Lag (2019:977).

Ändamål

4 §  Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Ansvarsfördelning

5 §  Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.

Publik verksamhet

6 §  Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

7 §  Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Prop. 2016/17:116: Paragrafen innebär att utställningar och annan publik verksamhet vid museerna ska vara anpassade efter användarnas förutsättningar. Detta innebär att museerna har ett ansvar för att säkerställa att de är öppna för allas deltagande i verksamheten. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering. Enligt denna lag ska skäliga åtgärder ...

Kunskapsuppbyggnad

8 §  Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Förvaltning av samlingar

9 §  Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.

10 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet.

[S2]Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana föremål i de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhistoriskt värde.

Samverkan och spridning i hela landet

11 §  Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

12 §  Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunala museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen. Lag (2017:774).

Ändringar

Museilag (2017:563)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:281, Prop. 2016/17:116, Bet. 2016/17:KrU9
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:774) om ändring i museilagen (2017:563)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:977) om ändring i museilagen (2017:563)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2020-01-01