Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-06-15
Ändring införd
SFS 2017:571 i lydelse enligt SFS 2020:454
Ikraft
2017-08-01
Tidsbegränsad
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-08

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

1 §  En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får, inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen enligt skollagen.

[S2]Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entreprenad.

[S3]Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som regeringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

[S4]Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval. Lag (2019:978).

Prop. 2019/20:105: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att bl.a. en huvudman för kommunal vuxenutbildning får sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad).

Prop. 2016/17:161: Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entreprenad.

Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som regeringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela ...

/Träder i kraft I: 2020-07-01/

1 §  En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får, inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete eller komvuxarbete som ingår i utbildningen enligt skollagen.

Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entreprenad.

Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som regeringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval. Lag (2020:454).

2 §  I försöksverksamheten tillämpas de bestämmelser om utbildning inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som finns i skollagen (2010:800) och i föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen. Bestämmelserna om entreprenad i 23 kap.skollagen och i föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska dock inte tillämpas i försöksverksamheten.

Prop. 2016/17:161: Paragrafen innehåller i första meningen en upplysning om att skollagens (2010:800) bestämmelser om gymnasieutbildning och utbildning inom komvux samt föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen tilllämpas i försöksverksamheten. I andra meningen anges vilka bestämmelser som inte ska tillämpas i försöksverksamheten.

Lagtexten har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena ...

3 §  Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar får en kommun eller en region genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet. Lag (2019:978).

Prop. 2016/17:161: Paragrafen innehåller ett undantag från den s.k. lokaliseringsprincipen som följer av 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Genom undantaget ges kommuner och landsting befogenhet att utföra undervisning på entreprenad inom ramen för försöksverksamheten även om angelägenheten inte har anknytning till kommunens eller landstingets område eller medlemmar.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:161#S5" ...

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Prop. 2016/17:161: Paragrafen innehåller en upplysning om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan meddela verkställighetsföreskrifter, exempelvis föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamheten.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
  2. Lagen tillämpas på utbildning efter den 1 juli 2018.
  3. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni månad 2023.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:319, Prop. 2016/17:161, Bet. 2016/17:UbU21
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:1105) om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Förarbeten
Rskr. 2017/18:44, Prop. 2017/18:14, Bet. 2017/18:UbU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:978) om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:454) om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Förarbeten
Rskr. 2019/20:300, Prop. 2019/20:105, Bet. 2019/20:UbU22
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-07-01