Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:584
Ikraft
2018-01-01
Upphäver
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

Nyanlända invandrare som omfattas av lagen

1 §  Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt

 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
 3. 21 eller 22 kap.utlänningslagen.

2 §  Lagen gäller också för nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och som har

 1. ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har ett uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 §, och
 2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

[S2]Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd.

3 §  Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har haft ett uppehållstillstånd som avses i 1 eller 2 § och som inom giltighetstiden för uppehållstillståndet ansökt om ett nytt eller fortsatt tillstånd som avses i 1 eller 2 §. Om ansökan avslås gäller lagen fram tills beslutet har fått laga kraft.

Prop. 2016/17:175: Paragrafen innebär att nyanlända som har haft ett uppehållstillstånd som avses i 1 eller 2 §, även omfattas av lagen under tiden för prövningen av fortsatt eller nytt tillstånd fram tills ett lagakraftvunnet beslut. För att en nyanländ ska fortsätta att omfattas av lagen krävs att han eller hon har ansökt om uppehållstillstånd på samma grund som det tidigare tillståndet eller uppehållstillstånd på någon annan grund som avses i 1 eller 2 §. Vidare krävs att ansökan har gjorts inom giltighetstiden ...

Ansvariga myndigheter

4 §  Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet (etableringsinsatser).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. de förutsättningar som ska gälla för att nyanlända invandrare ska erbjudas etableringsinsatser, och
 2. etableringsinsatsernas innehåll och omfattning.

5 §  Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.

6 §  Länsstyrelserna ska främja samverkan om etableringsinsatser mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Prop. 2016/17:175: Av paragrafen framgår att det är länsstyrelsernas uppgift att främja samverkan om etableringsinsatser mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Bestämmelsen motsvarar 4 § etableringslagen.

Tystnadsplikt

7 §  Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för nyanlända invandrare får inte obehörigen röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Ersättning till nyanlända invandrare

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättning till nyanlända invandrare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
 3. Genom lagen utgår lagen (2017:358) om ändring i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
 4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för den som vid lagens ikraftträdande har en etableringsplan, så länge den planen gäller.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Ikraftträder
2018-01-01