Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:622 i lydelse enligt SFS 2018:65
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram. Syftet med bidraget är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

2 §  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari. Förordning (2018:65).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas med högst 3 000 000 kronor till en huvudman som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

[S2]Bidrag får lämnas för insatser för att stärka utbildningen på programmet. Förordning (2018:65).

4 §  Statsbidrag får inte lämnas för

  1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller 2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Statsbidragets storlek

4 a §  Statsbidrag lämnas med ett belopp som för varje huvudman som avses i 3 § första stycket utgör den andel av det totala statsbidraget som motsvaras av antalet elever på ett introduktionsprogram hos huvudmannen delat med det totala antalet elever på ett introduktionsprogram hos samtliga huvudmän som ansökt om bidrag. Förordning (2018:65).

Ansökan och beslut

5 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

6 § Har upphävts genom förordning (2018:65).

Omfördelning

7 §  De medel som återstår efter fördelning enligt 4 a § eller som har återbetalats enligt 11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän som har ansökt om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2018:65).

Uppföljning och redovisning

8 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

10 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
  4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

[S2]Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:65) om ändring i förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 3, 7 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-03-20