Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:623 i lydelse enligt SFS 2019:1123
Ikraft
2017-08-01
Tidsbegränsad
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor. Förordningen innehåller även bestämmelser om statsbidrag till huvudmän som enligt lagen om försöksverksamhet med branschskolor har överlämnat undervisning på entreprenad till en branschskola.

[S2]Förordningen gäller för försöksverksamhet som bedrivs under tiden 1 juli 2018–30 juni 2023.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 1 § fjärde stycket lagen om försöksverksamhet med branschskolor i fråga om 4 och 5 §§ och 8 kap. 11 §regeringsformen i fråga om 10 § samt med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2017:953).

2 §  Med branschorganisation avses i denna förordning en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, en organisation som är gemensam för arbetsgivare och arbetstagare eller en intresseorganisation i näringslivet som representerar yrkesområdet.

Bestämmelser om godkännande som branschskola och deltagande i försöksverksamheten

Ansökan om deltagande

3 §  Kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer får ansöka om att delta som branschskola i en försöksverksamhet. Ansökan prövas av Statens skolverk. Förordning (2019:1123).

Villkor för deltagande

4 §  För att godkännas som branschskola för deltagande i försöksverksamheten ska den som ansöker

 1. anordna yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ett yrkesområde där
  1. arbetsmarknadens efterfrågan på den kompetens som utbildningen syftar till att ge är högre än antalet individer med den kompetensen,
  2. antalet elever är lågt inom såväl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen,
  3. utbildningen är svår att tillhandahålla på grund av behov av särskilda lokaler, särskilt material eller utrustning eller på grund av små elevgrupper,
 2. rekommenderas som branschskola av en branschorganisation eller kunna uppvisa ett etablerat samarbete inom yrkesutbildning med flera arbetsgivare inom den bransch som yrkesområdet tillhör, och
 3. ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

[S2]Beslut om godkännande som branschskola fattas av Statens skolverk.

Urval

5 §  Statens skolverk får bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst tio branschskolor. Om fler än tio sökande uppfyller villkoren i 4 § beslutar Skolverket om urval. Företräde ska då ges till sökande som avser att anordna yrkesutbildning inom det yrkesområde där skillnaden mellan antalet elever som går en sådan utbildning i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens behov är störst.

[S2]Skolverket ska sträva efter att deltagarna i försöksverksamheten riktar sig till olika branscher.

[S3]Beslut om deltagande i försöksverksamheten fattas av Skolverket tidigast fem veckor efter beslut om godkännande enligt 4 §.

Statsbidrag till vissa huvudmän

6 §  En skolhuvudman som har överlämnat undervisning på entreprenad till en branschskola enligt lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor får ansöka om statsbidrag. Statsbidrag lämnas med högst 50 000 kronor för varje elev som deltagit minst sex veckor per läsår i sådan utbildning. Statsbidrag till en huvudman får lämnas för högst fem elever per yrkesområde och högst två läsår för varje elev.

[S2]Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

[S3]Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut bidraget. Förordning (2017:953).

7 §  Huvudmän som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om

 1. villkor för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
 2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

[S3]Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis.

8 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis.

Uppföljning och utvärdering av statsbidraget

9 §  De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

[S2]Statens skolverk ska senast den 1 december varje år som försöksverksamheten pågår, med början 2019, redovisa omfattningen och vunna erfarenheter av försöksverksamheten till Regeringskansliet.

Bemyndigande

10 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 och 6 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni månad 2023.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om statsbidrag som hänför sig till tiden före utgången av juni månad 2023 och överklagande av sådana beslut.
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:953) om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2017-12-12

Förordning (2018:918) om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:1123) om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01