Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:628
Ikraft
2017-08-01
Upphäver
Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter.

[S2]Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 § och 8 kap. 7 §regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ändamålet med bidraget

2 §  Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag enligt denna förordning får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

4 §  Bidrag får lämnas till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla fysiska och immateriella kulturhistoriska värden.

5 §  Bidrag får endast lämnas till juridiska personer. En ideell organisation som får bidrag ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

6 §  Bidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

7 §  Riksantikvarieämbetet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

8 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikvarieämbetet. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Redovisning

9 §  Den som har beviljats bidrag enligt denna förordning ska till Riksantikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

10 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
  4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §.

11 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Riksantikvarieämbetet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

12 §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

13 §  Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §.

Bemyndigande

14 §  Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete

Ikraftträder
2017-08-01