Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2017-09-14
Ändring införd
SFS 2017:871 i lydelse enligt SFS 2018:924
Ikraft
2017-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Rennäringsdelegationens uppgifter

1 §  Av 16 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en delegation för rennäringsfrågor.

2 §  Rennäringsdelegationerna avgör frågor inom ansvarsområden som är fastställda av länsstyrelsen.

Rennäringsdelegationens sammansättning

3 §  Rennäringsdelegationen ska bestå av sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare i delegationen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med Sametinget.

[S2]Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är ordförande i delegationen.

4 §  Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad hos Sametinget.

[S2]Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av uppdragstiden.

Beslutsfattande

5 §  En rennäringsdelegation är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Minst en av de närvarande ska vara rennäringsutövare.

6 §  Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som rennäringsdelegationen ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

[S2]Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för samefondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten. Förordning (2018:924).

Ändringar

Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer

Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2018:924) om ändring i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01