Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2017-09-14
Ändring införd
SFS 2017:868 i lydelse enligt SFS 2019:1125
Ikraft
2017-11-01
Upphäver
Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

2 §  Länsstyrelsen ska

 1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,
 2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser,
 3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,
 4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och
 5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2019:1125).

3 §  Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om

 1. de allmänna valen,
 2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar,
 3. regional tillväxt,
 4. infrastrukturplanering,
 5. hållbar samhällsplanering och boende,
 6. energi och klimat,
 7. kulturmiljö,
 8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap,
 9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
 10. lantbruk och landsbygd,
 11. fiske,
 12. folkhälsa,
 13. jämställdhet, och
 14. integration.

[S2]Länsstyrelsen har även andra uppgifter enligt vad som föreskrivs i denna förordning eller någon annan författning.

4 §  Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

 1. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken,
 2. Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län,
 3. i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län att göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap.miljöbalken,
 4. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara förvaltande och attesterande myndighet för vissa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,
 5. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som anges i 4, och
 6. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara ansvarig för kontroller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete.

5 §  Länsstyrelsen ska vidare

 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,
 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta,
 3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då ta särskild hänsyn till barns bästa,
 4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
 5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering,
 6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,
 7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,
 8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat, och
 9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses.

6 §  Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Länsstyrelsen ska särskilt

 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.

[S3]Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

7 §  Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

[S2]Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Samverkan

8 §  Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse för ett län, ska myndigheten samråda med länsstyrelsen.

9 §  Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde som påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.

10 §  Länsstyrelsen bör, i den utsträckning det inte strider mot vad som är föreskrivet i en lag eller någon annan författning, informera motsvarande myndighet i nordiska länder i sådana frågor om samhällsplanering och insatser för regional tillväxt inom länsstyrelsens verksamhetsområde som kan antas ha betydelse för den utländska myndighetens verksamhet.

Ledning

11 §  Länsstyrelsen leds av en myndighetschef, som är landshövding.

12 §  Vid länsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Delegering

13 §  Landshövdingen får, om det finns synnerliga skäl för det, överlåta till en tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter som inte är av principiellt slag eller annars av större vikt.

Särskilda organ

14 §  Inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska det finnas en miljöprövningsdelegation, som är ett särskilt beslutsorgan.

[S2]Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer.

15 §  Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län ska det finnas en vattendelegation, som är ett särskilt beslutsorgan.

[S2]Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:872) om vattendelegationer.

16 §  Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska det finnas en delegation för rennäringsfrågor, som är ett särskilt beslutsorgan.

[S2]Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer.

17 §  Inom Länsstyrelsen i Örebro län ska det finnas en kampsportsdelegation, som är ett särskilt beslutsorgan.

[S2]Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

18 §  Inom varje länsstyrelse ska det finnas en viltförvaltningsdelegation, som är ett särskilt beslutsorgan.

[S2]Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.

19 §  En gemensam delegation för fjällfrågor, Fjälldelegationen, ska finnas för länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

[S2]Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Arbetsområdet ska vara fjällfrågor med inriktning mot en hållbar utveckling i landets fjällområden.

20 §  De delegationer som avses i 1418 §§ ansvarar för sina beslut samt ansvarar för sin verksamhet inför landshövdingen.

21 §  Landshövdingen ansvarar inför regeringen för att de delegationer som avses i 1418 §§ tilldelas resurser för sin verksamhet, för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

22 §  För de delegationer som avses i 14, 15, 17 och 18 §§ ska det för organisationen och verksamheten finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt beslut.

Anställningar och uppdrag

23 §  Vid länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län finns en chefstjänsteman som är länsöverdirektör. Vid övriga länsstyrelser finns en chefstjänsteman som är länsråd. Chefstjänstemannen är ställföreträdare för landshövdingen.

24 §  Anställningar som länsöverdirektör och länsråd beslutas av regeringen efter anmälan av landshövdingen.

25 §  En länsstyrelse får efter överenskommelse med en annan länsstyrelse mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i beredningen av ett visst ärende eller en viss ärendegrupp.

[S2]En länsstyrelse får även, efter en sådan överenskommelse som avses i första stycket, ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att där avgöra ett ärende som den senare länsstyrelsens anställda är förhindrade att avgöra på grund av jäv eller av andra synnerliga skäl.

Landshövdingens tjänstebostad

26 §  Landshövdingen är skyldig att bo i den tjänstebostad som anvisas honom eller henne.

27 §  De delar av landshövdingens tjänstebostad som är avsedda för representation ska vara försedda med möbler och annan inredning enligt inventarieförteckning som fastställs av Statens fastighetsverk.

28 §  En landshövding ska lämna tjänstebostaden när han eller hon avgår från anställningen, om inte regeringen beslutar något annat.

[S2]Om landshövdingen avlider, ska dödsboet lämna tjänstebostaden senast tre månader därefter, om inte regeringen beslutar något annat.

Personalansvarsnämnd

29 §  Vid länsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

30 §  Länsstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

[S2]Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Västra Götalands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

31 §  Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller inkomster enligt

 1. djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66),
 2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter,
 3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och
 4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154). Förordning (2019:73).

32 §  Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana avgifter för offentlig inköps- och resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndigheter, kommuner och regioner inom ett län. Samma sak gäller när en länsstyrelse tar ut sådana avgifter av länsstyrelser i andra län. Förordning (2019:1125).

33 §  Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län får ta ut avgifter för de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter enligt 4 § 3.

[S2]Länsstyrelserna får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Ändringar

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2019:73) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:1125) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

Omfattning
ändr. 2, 32 §§
Ikraftträder
2020-01-01