/Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2018-02-22
Ändring införd
SFS 2018:118 i lydelse enligt SFS 2019:1128
Ikraft
2018-04-06
Upphäver
Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-19

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och landsting, med syfte att minska och motverka segregation.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner, med syfte att minska och motverka segregation.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2019:1128).

Syftet med bidraget

2 §  Syftet med bidraget är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå.

Bidragsmottagare

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och landsting.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner. Förordning (2019:1128).

Förutsättningar för bidrag

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

4 §  Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för

 1. samordning av kommuners och landstings arbete med frågorna,
 2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och landsting, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället eller andra relevanta aktörer, eller
 3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners och landstings kompetens i arbetet.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

4 §  Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för

 1. samordning av kommuners och regioners arbete med frågorna,
 2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och regioner, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället eller andra relevanta aktörer, eller
 3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners och regioners kompetens i arbetet. Förordning (2019:1128).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

5 §  Bidrag får inte lämnas för sådana uppgifter som kommuner och landsting enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

5 §  Bidrag får inte lämnas för sådana uppgifter som kommuner och regioner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra. Förordning (2019:1128).

Ärendenas handläggning

6 §  Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

7 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla

 1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och uppgift om beräknade kostnader för arbetet,
 2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska minska och motverka segregation på lokal eller regional nivå, och
 3. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

8 §  Delegationen mot segregation ska begära de andra handlingar och uppgifter som delegationen anser sig behöva för prövning av ansökan.

9 §  Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 78 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan.

Fördelningen av bidrag

10 §  Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation prioritera ansökningar som

 1. syftar till att integreras i ordinarie verksamhet, eller
 2. beträffande bidrag som lämnas enligt 4 §1 och 3, inkluderar samråd med relevanta aktörer.

[S2]Ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

Beslut och utbetalning

11 §  I ett beslut om bidrag ska det anges

 1. vilka åtgärder bidraget beviljas för, och
 2. sista dag för redovisning enligt 14 §.

12 §  Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

13 §  Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation.

Redovisning

14 §  Mottagaren av bidrag ska redovisa det bidragsberättigade arbetet i en slutrapport till Delegationen mot segregation senast vid den tidpunkt som delegationen beslutar.

[S2]En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovisningen.

15 §  Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

16 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
 3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller
 4. villkor i beslutet inte har följts.

17 §  Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Delegationen mot segregation besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det får myndigheten besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §  Delegationen mot segregation får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 6 april 2018.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2018-04-06

Förordning (2019:1128) om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2020-01-01