Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2018-03-08
Ändring införd
SFS 2018:127 i lydelse enligt SFS 2022:1199
Ikraft
2018-04-21
Upphäver
Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EU:s förordning om personlig skyddsutrustning).

Marknadskontroll

2 §  Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG när det gäller produkter som är avsedda för privat bruk, eller som kan antas komma att användas för privat bruk i inte obetydlig omfattning. Förordning (2022:1199).

3 §  Arbetsmiljöverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i förordning (EU) 2016/425 när det gäller produkter som är avsedda för yrkesmässig användning, eller som kan antas komma att användas yrkesmässigt. Förordning (2022:1199).

3 a §  Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Förordning (2022:1199).

Uppgiftsskyldighet

4 §  Arbetsmiljöverket ska lämna de uppgifter till Konsumentverket som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 2 §.

5 §  Konsumentverket ska lämna de uppgifter till Arbetsmiljöverket som behövs för att Arbetsmiljöverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 3 §.

Språk

6 §  Sådana bruksanvisningar och sådan information som avses i artiklarna 8.7 och 10.4 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skrivna på svenska. Detsamma gäller sådana identifieringsmärkningar som avses i bilaga II punkt 2.12 till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning om de innehåller ord eller meningar.

[S2]När det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässig användning och som kan behövas för att förebygga eller hindra den pågående spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, får sådana bruksanvisningar, sådan information och sådana identifieringsmärkningar som avses i första stycket vara skrivna även på andra språk än svenska, om språket lätt kan förstås av slutanvändaren.

[S3]Sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skriven på svenska eller engelska. Förordning (2020:123).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.
  3. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med stöd av den upphävda förordningen ska fortfarande gälla.
Ikraftträder
2018-04-21

Förordning (2020:213) om ändring i förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2020-04-09

Förordning (2022:1199) om ändring i förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2022-07-25