Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1296
Ikraft
2018-09-01
Upphäver
Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd prövar frågor enligt 5 § andra stycket lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.

2 §  Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt att ett utländskt beslut om adoption ska gälla i Sverige enligt 5 § andra stycket, 6 eller 7 § lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer, ska myndigheten när beslutet har fått laga kraft underrätta

  1. Skatteverket,
  2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbokförd om han eller hon inte har fyllt 18 år,
  3. Försäkringskassan om den som har adopterats inte har fyllt 18 år, och
  4. Centrala studiestödsnämnden om den som har adopterats har fyllt 15 men inte 18 år.

[S2]Om en allmän förvaltningsdomstol efter överklagande har meddelat ett beslut som avses i första stycket, ska domstolen lämna underrättelse enligt vad som anges där.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.
  3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2018-09-01