Upphävd författning

Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-11-04
Ändring införd
SFS 1976:834 i lydelse enligt SFS 2015:977
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Om det i en annan stat har meddelats ett beslut om adoption av en svensk medborgare eller av någon som hade hemvist i Sverige, prövar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd frågor om godkännande enligt 3 § första stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.

[S2]Myndigheten prövar även frågor om förordnande att ett utomlands meddelat beslut om adoption i annat fall än som avses i 3 § första stycket nämnda lag ska gälla i Sverige. Förordning (2015:977).

2 §  Myndighetens beslut överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (2004:1146).

3 §  Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt ett beslut om adoption som har meddelats i en annan stat eller om myndigheten har förordnat att ett sådant beslut ska gälla i Sverige, ska meddelande om beslutet sändas i enlighet med vad som gäller för domstol enligt 2 § förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m. Förordning (2015:977).

Ändringar

Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Förordning (1981:674) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

    Omfattning
    ändr. 1-3 §§; omtryck

Förordning (2004:1146) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2015:977) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2018:1296

Omfattning
upph.