Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1289
Ikraft
2018-09-01
Upphäver
Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer.

[S2]Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap eller av annan lag.

Svensk domstols internationella behörighet

2 §  En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, om

  1. den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,
  2. sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, eller
  3. det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl till att saken prövas här.

Tillämplig lag

3 §  En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

När utländska beslut erkänns i Sverige

4 §  Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om beslutet har meddelats eller annars gäller i

  1. den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptionsförfarandet inleddes, eller
  2. den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin hemvist när beslutet meddelades. I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall för att beslutet ska gälla.

5 §  Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda.

6 §  Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt 4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänner att beslutet ska gälla.

7 §  Även om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

8 §  Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.

9 §  Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige

10 §  Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rättsverkningar som anges i 4 kap.21 och 22 §§föräldrabalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.
  3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121, Bet. 2017/18:CU14
Ikraftträder
2018-09-01