Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1300 i lydelse enligt SFS 2024:322
Ikraft
2018-08-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag för att genomföra vissa åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer i syfte att skydda kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid och vid höjd beredskap.

[S2]Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2020:234).

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statligt stöd

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

3 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till ett företag för att genomföra åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer i enlighet med

 1. kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller
 3. kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

3 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till ett företag för att genomföra åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer i enlighet med

 1. kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
 2. kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller
 3. kommissionens förordning (EU) 2023/2832 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordning (2024:322).

4 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte lämnas för en åtgärd som

 1. ett företag är skyldigt att genomföra enligt lag eller annan författning,
 2. ett företag kan genomföra på kommersiella grunder, eller
 3. kan upphandlas i konkurrens.

Ansökan om statligt stöd

5 §  Post- och telestyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

6 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Post- och telestyrelsen. Ansökan ska undertecknas av den sökande.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

7 §  En ansökan om stöd enligt 3 § ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser och de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

[S2]Om ansökan avser ett stöd enligt 3 §1 eller 2, ska ansökan även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

 1. fått under det beskattningsår när ansökan lämnas,
 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

[S3]Om ansökan avser ett stöd enligt 3 § 3, ska ansökan även innehålla en uppgift om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1–5.4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

7 §  En ansökan om stöd enligt 3 § ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser och de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

Om ansökan avser ett stöd enligt 3 § 2 eller 3, ska ansökan även innehålla en redogörelse för

 1. stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under den senaste treårsperioden, och
 2. stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som ansökan om stöd omfattar.

Om ansökan avser ett stöd enligt 3 § 1, ska ansökan även innehålla en uppgift om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1-5.4 i kommissionens beslut 2012/21/EU. Förordning (2024:322).

Beslut om statligt stöd

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

8 §  Innan ett stöd enligt 3 § 1 beviljas ska Post- och telestyrelsen

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 3.1 första stycket i förordning (EU) nr 360/2012, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.1 andra stycket i den förordningen.

[S2]Innan ett stöd enligt 3 § 2 beviljas ska Post- och telestyrelsen

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1407/2013, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

8 §  Innan ett stöd enligt 3 § 2 beviljas ska Post- och telestyrelsen

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.2 i den förordningen.

Innan ett stöd enligt 3 § 3 beviljas ska Post- och telestyrelsen

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2832, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.2 i den förordningen. Förordning (2024:322).

9 §  Ett beslut om stöd enligt 3 § ska innehålla

 1. uppgifter om den åtgärd som företaget ska genomföra, och
 2. de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

[S2]Ett beslut om stöd enligt 3 § 3 ska även innehålla de uppgifter som följer av artikel 4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Hinder mot att betala ut ett statligt stöd

10 §  Post- och telestyrelsen ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta, eller
 3. ett villkor för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav av statligt stöd

11 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. det finns någon grund för det enligt 10 § 1, 2 eller 3, eller
 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.

12 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Post- och telestyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

13 §  På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Uppföljning och utvärdering av lämnat statligt stöd

14 §  Stödmottagaren ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har lämnats för. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Registerföring och rapportering

15 §  Bestämmelser om registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

16 §  Post- och telestyrelsen ska bevara de uppgifter som avses i artikel 8 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

17 §  Post- och telestyrelsen ska senast den 1 april vartannat år, med början 2020, lämna sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Bemyndigande

18 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Ikraftträder
2018-08-02

Förordning (2020:234) om ändring i förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2024:322) om ändring i förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Omfattning
ändr. 3, 7, 8 §§
Ikraftträder
2024-07-01