Förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1366
Ikraft
2018-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om undantag från de sökbegränsningar som anges i 26 a kap. 4 § andra stycket skollagen (2010:800) och i 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

2 §  Sökningar i syfte att få fram ett urval av personer som grundas på personuppgifter om hälsa får utföras vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en huvudman för 1. grundsärskola,

 1. specialskolan,
 2. gymnasiesärskola,
 3. särskild utbildning för vuxna,
 4. gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning,
 5. utbildning i gymnasieskolan för elever som är döva, hörselskadade eller dövblinda eller har en språkstörning, och
 6. förskola, förskoleklass eller skola som har begränsats till att avse elever som är i behov av särskilt stöd.

[S2]Vid sökning enligt första stycket får endast klassbeteckning och skolenhet användas som sökbegrepp.

3 §  Sökningar i syfte att få fram ett urval av personer som grundas på personuppgifter om etniskt ursprung får utföras vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en huvudman för sameskolan.

[S2]Vid sökning enligt första stycket får endast klassbeteckning och skolenhet användas som sökbegrepp.

4 §  Sökningar i syfte att få fram ett urval av personer som grundas på personuppgifter om hälsa eller etniskt ursprung får utföras vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en kommun som avser

 1. ett ärende om mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § andra stycket skollagen (2010:800),
 2. ett ärende huruvida en sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 5 § skollagen,
 3. ett ärende om tilläggsbelopp för en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagen,
 4. fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov enligt 2 kap. 8 a § skollagen, och
 5. kommunens ansvar att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning enligt 7 kap. 21 § skollagen.

[S2]Vid sökning enligt första stycket får endast skolenhet användas som sökbegrepp.

Ändringar

Förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2018-08-01