Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
SFS 2018:1392
Ikraft
2018-08-01
Upphäver
Lag (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa
Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas senast vid utgången av 2018. Upplösningen ska ske genom likvidation. Styrelsen beslutar om och handlägger likvidationen.

Prop. 2017/18:137: Paragrafen innebär att kassan ska upplösas senast vid utgången av 2018. Upplösningen ska ske genom likvidation. Styrelsen beslutar om och handlägger likvidationen.

Likvidationen syftar till att upplösa kassan. Det innebär att styrelsen inte kan besluta om bidrag eller gottgörelse enligt 6 § LSS efter det att den har beslutat om likvidation.

Under likvidationen tecknas kassans firma på det ...

2 §  Vid likvidationen ska kassans tillgångar på lämpligt sätt omvandlas till pengar, i den utsträckning det behövs för likvidationen, och användas för att betala kassans skulder. När skulderna har betalats, ska kassans återstående tillgångar fördelas mellan sparbankerna efter förhållandet mellan de bidrag som varje sparbank sammanlagt har betalat in till kassan.

Prop. 2017/18:137: I paragrafen regleras hur likvidationen ska genomföras.

Av första meningen följer att vid likvidationen ska kassans tillgångar på lämpligt sätt omvandlas till pengar, i den utsträckning det behövs för likvidationen, och användas för att betala kassans skulder. I uttrycket ”på lämpligt sätt” ligger att styrelsen ska välja den form av omvandling av kassan tillgångar som framstår som mest förmånlig. I uttrycket ”betala ...

3 §  I årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 ska styrelsen lämna en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet.

Prop. 2017/18:137: I paragrafen anges hur likvidationen ska redovisas. I årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 ska styrelsen lämna en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Förvaltningsberättelsen ska t.ex. innehålla en redogörelse för försäljning av tillgångar, betalningen av skulderna och skiftet av de återstående tillgångarna. Till denna ska även läggas redovisningshandlingar för likvidationstiden. I och med att förvaltningsberättelsen ingår i årsredovisningen ska 4 och 7 §§ LSS och 6–9 ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
  2. Genom lagen upphävs
    1. lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa, och
    2. kungörelsen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa.
  3. De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för räkenskapsår som börjar före utgången av 2018.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47
Ikraftträder
2018-08-01