Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2018-07-05
Ändring införd
SFS 2018:1500
Ikraft
2018-08-15
Upphäver
Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Sametinget får enligt denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

[S2]Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas som ekonomiskt bidrag.

3 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

4 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5 §  Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 702/2014 eller förordning (EU) nr 1388/2014 får bara avse åtgärder som har påbörjats efter att ansökan om stöd har lämnats in.

Stöd till behovsmotiverad forskning

6 §  Stöd får lämnas för studier och försöksverksamhet på djurområdet.

[S2]Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 31 i förordning (EU) nr 702/2014.

Stöd till ekologisk produktion, konsumtion och export

7 §  Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

[S2]Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21, 22, 24 och 31 i förordning (EU) nr 702/2014,
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller
 3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stöd till åtgärder inom vattenbruket

8 §  Stöd får lämnas för åtgärder för utveckling av svenskt vattenbruk.

[S2]Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. de villkor som anges i kapitel I och artiklarna 30, 32–34, 36,37, 39 och 42 i förordning (EU) nr 1388/2014,
 2. förordning (EU) nr 1407/2013, eller
 3. förordning (EU) nr 717/2014.

[S3]Som villkor för stödet gäller att stödmottagaren följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under den period som stöd beviljas.

Stöd till besöksnäring och måltidsupplevelser

9 §  Stöd får lämnas för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

[S2]Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. förordning (EU) nr 1407/2013, eller
 2. förordning (EU) nr 717/2014.

Stöd till exportgodkännande av anläggningar

10 §  Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att underlätta processen för godkännande av livsmedelsanläggningar och anläggningar som framställer jordbruksprodukter för export till tredjeland.

[S2]Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. förordning (EU) nr 1407/2013, eller
 2. förordning (EU) nr 717/2014.

Stöd till samiska näringar

11 §  Stöd får lämnas för åtgärder för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna.

[S2]Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. förordning (EU) nr 1407/2013,
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
 3. förordning (EU) nr 717/2014.

Ansökan om stöd

12 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den beslutande myndighet som anges i 15, 16 eller 17 §§.

13 §  Ett företag som ansöker om stöd ska lämna de handlingar och uppgifter som den beslutande myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

14 §  Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd

 1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och
 2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar. Beslutande myndighet

15 §  Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 69 §§.

16 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket prövar, inom sina respektive ansvarsområden, frågor om stöd enligt 10 §.

17 §  Sametinget prövar frågor om stöd enligt 11 §.

Stödgivarens upplysningsskyldighet

18 §  Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 ska den beslutande myndigheten lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i dessa förordningar.

Beslut om stöd

19 §  I beslutet om stöd ska den beslutande myndigheten ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

20 §  Stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 får inte beviljas förrän den beslutande myndigheten har kontrollerat att det totala stödet av mindre betydelse inte överskrider de stödtak som anges i artikel 3.2 i dessa förordningar.

21 §  Stöd enligt denna förordning får inte beviljas ett företag i svårigheter. Ett företag ska anses vara i svårigheter om det är fråga om någon av de omständigheter som anges i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 702/2014.

22 §  Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 702/2014 och som överstiger ett visst belopp får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i förordningen. Sådant samtycke krävs i de fall stödet

 1. överstiger ett belopp motsvarande 60 000 euro för stödmottagare som är verksamma inom primär jordbruksproduktion, eller
 2. överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro för stödmottagare som är verksamma inom sektorerna för bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter eller verksamheter som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

23 §  Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1388/2014 och som överstiger ett belopp motsvarande 30 000 euro får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i förordningen.

Hinder mot att betala ut stöd

24 §  Stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

25 §  Den beslutande myndigheten ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta, eller
 3. ett villkor för stödet inte har följts.

Bevakning av statens rätt

26 §  Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sametinget ska, inom sina respektive ansvarsområden, vid domstolar och andra myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

27 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. det finns grund för det enligt 25 § 1, 2 eller 3, eller
 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.

[S2]Om stödet omfattas av förordning (EU) nr 1388/2014 och det visar sig att stödmottagaren inte följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under den period stödet beviljas ska stödet återbetalas i proportion till överträdelsens allvar.

[S3]Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för.

28 §  Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 27 § ska den beslutande myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

29 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Underlag och redovisning

30 §  En stödmottagare är skyldig att lämna de uppgifter som den beslutande myndigheten behöver för att kontrollera villkor enligt denna förordning och enligt beslutet om stöd, eller sådana uppgifter i övrigt som myndigheten behöver för att kunna utvärdera stödet.

31 §  En stödmottagare är skyldig att på begäran av den beslutande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 702/2014, förordning (EU) nr 1388/2014, förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 och förordning (EU) nr 717/2014.

Bemyndigande

32 §  Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sametinget får, inom sina respektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

33 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 och 25 §§ får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2018-08-15