Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-07-05
Ändring införd
SFS 2018:1511
Ikraft
2019-01-01
Tidsbegränsad
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Syftet är att förbättra högskoleprovets prognosförmåga för olika utbildningar.

2 §  Med högskola avses i denna förordning både universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

[S2]Med viktat högskoleprovsresultat avses att provets delar med kvantitativa respektive verbala uppgifter får tillmätas olika betydelse vid urval till olika utbildningar utifrån den relevans de har för utbildningarna.

3 §  Försöksverksamheten ska bedrivas vid urval till utbildning som påbörjas under perioden den 1 juni 2019–31 maj 2021.

4 §  Universitets- och högskolerådet beslutar om deltagande i försöksverksamheten.

5 §  En högskola som med stöd av 4 § har fått tillstånd att delta i försöksverksamheten får inom ramen för denna verksamhet vid urval tillmäta ett högskoleprovs kvantitativa och verbala delar olika vikt i förhållande till olika utbildningar. Alla delar av provet som ger ett resultat måste ges en vikt.

6 §  Om en sökande har fler än ett giltigt provresultat, ska det prov som den sökande som helhet har bäst resultat på användas vid urvalet.

7 §  Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
  3. Bestämmelserna i 7 kap. 20 § andra stycket andra meningen högskoleförordningen (1993:100) gäller även efter utgången av 2021 i fråga om provresultat enligt denna förordning.
Ikraftträder
2019-01-01