Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2018-08-23
Ändring införd
SFS 2018:1528 i lydelse enligt SFS 2019:458
Ikraft
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag (Samhall) för uppdraget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

[S2]Ersättning enligt denna förordning betalas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

2 §  I förordningen används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

 1. SCB: Statistiska centralbyrån.
 2. SNI: Standard för svensk näringsgrensindelning, fastställd av SCB.
 3. SCB-kvot: Posten personalkostnad dividerad med posten nettoomsättning exklusive punktskatter för relevant SNI-kod hämtade från de senaste uppdaterade uppgifterna i SCB:s statistik över företagens ekonomi.
 4. Lönetimmar: De timmar som Samhall betalar lön för till personer som anställts i enlighet med 2527 och 3739 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
 5. Personalrelaterade kostnader: Kostnader som utan att vara personalkostnader är direkt relaterade till antalet anställda. Uppdraget att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse

3 §  Samhall är ett av staten helägt bolag som har till uppgift att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer som Arbetsförmedlingen anvisar i enlighet med förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

[S2]I uppgiften ingår att erbjuda arbeten på de platser i landet där behoven finns och att anpassa verksamheten till de förutsättningar personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har.

4 §  Uppdraget till Samhall att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse ges i bolagets ägaranvisning, där även det närmare innehållet i tjänsten regleras.

[S2]Uppdraget ska utvärderas minst var tionde år. Vid utvärderingen ska behovet av fortsatt uppdrag till Samhall bedömas.

[S3]Uppdraget till Samhall får inte avse en tidsperiod som sträcker sig längre än till den tidpunkt när nästa utvärdering senast ska göras.

5 §  I ägaranvisningen ska det anges hur många lönetimmar Samhall ska nå per kalenderår för personer som har anställts i enlighet med

 1. 2527 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och
 2. 3739 §§ samma förordning.

Ersättningen för uppdraget

6 §  Den ersättning som ska betalas till Samhall för uppdraget bestäms inför varje kalenderår.

[S2]Kammarkollegiet ska betala ut ersättningen månadsvis med en tolftedel.

7 §  Ersättningen får inte överstiga de merkostnader Samhall har jämfört med om verksamheten skulle ha bedrivits utan krav på att anställa personal med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

[S2]Bolagets merkostnader utgörs av summan av bolagets totala personalmerkostnader enligt 8 §, totala personalrelaterade merkostnader enligt 9 § och kostnader för teknisk anpassning enligt 10 §.

Personalmerkostnader

8 §  Samhalls personalmerkostnader beräknas enligt följande.

 1. Samhalls omsättning inom en viss näringsgren enligt SNI på tvåsiffernivå multipliceras med SCB-kvoten för samma näringsgren. Resultatet utgör Samhalls beräknade personalkostnader inom den aktuella näringsgrenen.
 2. Samhalls beräknade personalkostnader inom en viss näringsgren subtraheras därefter från bolagets redovisade personalkostnader inom den näringsgrenen. Resultatet utgör Samhalls personalmerkostnader inom den aktuella näringsgrenen.
 3. Samhalls totala personalmerkostnader utgörs av summan av personalmerkostnaderna inom de olika näringsgrenar där Samhall redovisar verksamhet.

Personalrelaterade merkostnader

9 §  Samhalls personalrelaterade merkostnader beräknas enligt följande.

 1. Samhalls beräknade personalkostnader inom en viss näringsgren multipliceras med bolagets redovisade personalrelaterade kostnader inom samma näringsgren och divideras därefter med bolagets redovisade personalkostnader inom näringsgrenen. Resultatet utgör Samhalls beräknade personalrelaterade kostnader inom den aktuella näringsgrenen.
 2. Samhalls beräknade personalrelaterade kostnader inom näringsgrenen subtraheras därefter från bolagets redovisade personalrelaterade kostnader inom samma näringsgren. Resultatet utgör Samhalls personalrelaterade merkostnader inom den aktuella näringsgrenen.
 3. Samhalls totala personalrelaterade merkostnader utgörs av summan av de personalrelaterade merkostnaderna inom de olika näringsgrenar där Samhall redovisar verksamhet.

Kostnader för teknisk anpassning

10 §  Samhalls kostnader för teknisk anpassning utgörs av de kostnader för särskilda hjälpmedel och anpassning av verktyg, maskiner, fordon, lokaler och dylikt som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas med personal med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Redovisning

11 §  Samhall ska i den ekonomiska rapporteringen i årsredovisningen redovisa antalet lönetimmar under det år redovisningen avser för personer som har anställts i enlighet med

 1. 2527 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och
 2. 3739 §§ samma förordning.

12 §  Samhall ska i den ekonomiska rapporteringen i årsredovisningen även redovisa följande:

 1. nettoomsättning exklusive punktskatter,
 2. personalkostnader,
 3. personalrelaterade kostnader, och
 4. kostnader för teknisk anpassning.

[S2]Redovisningen enligt första stycket 1–3 ska delas upp på näringsgren på tvåsiffernivå utifrån den SNI som gäller vid redovisningstillfället. Näringsgrenar där omsättningen understiger 10 miljoner kronor får redovisas inom lämplig uppsamlingskod enligt SNI på tvåsiffernivå.

Kontroll och återkrav

13 §  Kammarkollegiet ska årligen kontrollera att de antal lönetimmar som ska redovisas enligt 11 §1 och 2 inte understiger vad som angetts i ägaranvisningen för det år årsredovisningen avser.

[S2]Om något av antalen redovisade lönetimmar understiger vad som anges i ägaranvisningen ska Kammarkollegiet återkräva ersättning. Återkravet ska motsvara en lika stor andel av den totala ersättningen till Samhall som det understigande antalet lönetimmars andel av det totala antal lönetimmar Samhall skulle ha nått enligt ägaranvisningen.

[S3]Beslut om återkrav ska fattas senast den 1 juli året efter det år årsredovisningen avser.

14 §  Kammarkollegiet ska årligen, i samband med att SCB publicerar nödvändig statistik om företagens ekonomi, kontrollera att den ersättning Samhall fick för det år statistiken avser inte överstiger Samhalls merkostnader för det året. Vid kontrollen ska Kammarkollegiet även räkna med den ersättning som Försäkringskassan har betalat ut till Samhall Aktiebolag i enlighet med 33 kap. 28 § socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet ska också ta hänsyn till om någon ersättning har återkrävts för det år statistiken avser.

[S2]Om det vid kontrollen framkommer att Samhall har fått för hög ersättning ska Kammarkollegiet senast den 1 juli fatta beslut om återkrav av den överskjutande delen. Om den överskjutande delen understiger 10 procent av den högsta ersättning som får lämnas enligt 7 § ska Kammarkollegiet i stället dra av det överskjutande beloppet från nästkommande års ersättning. Förordning (2019:458).

Rapportering

15 §  Om Kammarkollegiet fattar beslut om återkrav ska en kopia av beslutet skickas till regeringen.

16 §  Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna uppgift till regeringen om det belopp som har betalats ut till Samhall under föregående år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Bestämmelserna i 13 och 14 §§ tillämpas första gången för Samhalls årsredovisning för 2019
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2019-08-01