Regeringens beslut (2018:1579) om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2018-09-27
Ändring införd
SFS 2018:1579
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-02
Regeringen fastställer att 2, 22, 24, 25 och 56 §§ och rubriken närmast före 25 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får följande lydelse.

2 §  Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av samfundets gemensamma angelägenheter utövas genom fullmäktige, som är valda av ledamöterna och som kallas Sveriges advokatsamfunds fullmäktige. Årligen hålls ett ordinarie fullmäktigemöte.

[S2]Fullmäktige väljer styrelse för samfundet och ledamöter av en nämnd. Styrelsen kallas Sveriges advokatsamfunds styrelse och nämnden kallas Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

[S3]Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse. Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av en avdelnings särskilda angelägenheter utövas på ett avdelningsmöte.

22 §  Ordinarie fullmäktigemöte ska

  1. behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelse, och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,
  2. behandla styrelsens för Sveriges advokatsamfunds understödsfond förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för understödsfondens styrelse och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,
  3. välja samfundets styrelse och samfundets disciplinnämnd,
  4. välja revisorer och revisorssuppleanter,
  5. besluta om avgifter till samfundet och till understödsfonden,
  6. besluta om serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, efter förslag av bolaget,
  7. besluta om skriftlig instruktion för valberedningen, samt
  8. behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som ledamot av samfundet före den 15 april skriftligen hos styrelsen föreslagit till behandling.

24 §  Fullmäktigemöte hålls i Stockholm, om styrelsen inte bestämmer något annat.

[S2]Varje ledamot av samfundet har rätt att närvara vid fullmäktigemöte. Rätt att delta i diskussionen samt avge röst har dock endast tjänstgörande ledamöter av fullmäktige.

[S3]Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden, varefter fullmäktige väljer ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice ordföranden är inte valbara till ordförande.

[S4]För beslutsförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av fullmäktige eller suppleanter för dem är närvarande vid mötet.

[S5]Omröstning på fullmäktigemöte sker öppet utom vid val, då en sluten omröstning ska äga rum, om flera namn än valet avser föreslås. Vid en sådan sluten omröstning får varje röstande ange det antal namn omröstningen avser på en röstsedel. En röst får endast avges på namn som föreslagits före omröstningen. En röstsedel, som upptar flera namn än valet avser är ogiltig. Om röstsedeln innehåller namn som inte föreslagits före omröstningen, ska sådant namn anses som obefintligt. Om omröstningen avser val av ordförande eller vice ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden, är den vald som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Om inte någon får en sådan majoritet, sker en ny omröstning. Om inte någon heller då får mer än hälften av de avgivna rösterna, hålls en tredje omröstning mellan de två som vid andra omröstningen erhöll de flesta rösterna. Den som då erhåller de flesta rösterna är vald. I händelse av lika antal röster vid andra eller tredje omröstningen skiljer lotten. Vid andra val än val av ordförande eller vice ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden är de som vid omröstningen erhållit flest antal röster valda. Om två eller flera erhåller lika många röster sker en ny omröstning mellan dem. Om de får lika många röster vid denna omröstning skiljer lotten.

[S6]Beslut fattas, i de fall dessa stadgar inte anger något annat, med enkel röstövervikt. Om antalet röster är lika gäller i andra ärenden än vid val den mening som ordföranden vid mötet biträder.

[S7]En fullmäktig får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltning, som denne är ansvarig för, och inte heller delta i val av revisor för granskning av sådan förvaltning.

[S8]Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid mötet och två fullmäktige.

[S9]Fullmäktiges ledamöter har inte rätt till någon annan ersättning än för sina reseutgifter enligt grunder som är fastställda av fullmäktige.

[S10]Samfundets ledamöter ska informeras om de beslut som fullmäktige fattat.

Om valberedning

25 §  För att förbereda val av ledamöter till styrelse och disciplinnämnd ska en valberedning väljas.

[S2]Varje avdelning utser vid sitt årsmöte en ledamot till valberedningen samt en ersättare för denne. Stockholmsavdelningens representant i valberedningen ska vara sammankallande och ordförande.

[S3]För valberedningen ska det finnas en skriftlig instruktion som beslutas av fullmäktige.

56 §  I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och suppleanter gäller förvaltningslagen (2017:900) i tillämpliga delar.

[S2]Det som nu har fastställts ska gälla från och med den 1 november 2018.