Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2018-01-18
Ändring införd
SFS 2018:20 i lydelse enligt SFS 2018:21
Ikraft
2018-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Post- och telestyrelsen ska i enlighet med denna förordning se till att privatpersoner och företag som saknar tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet får stöd för åtgärder som ger sådan tillgång.

[S2]Stöd får lämnas om det finns tillgång på medel.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

3 §  I denna förordning avses med funktionell tillgång till internet att det finns en fast nätanslutningspunkt som är utformad så att data kan tas emot med en hastighet om lägst 10 Mbit/s.

[S2]I fråga om statligt stöd har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i

 1. kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU),
 2. kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
 3. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
 4. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, och
 5. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Förutsättningar för stöd

4 §  Stöd lämnas för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet i privatpersoners stadigvarande bostäder och i företags fasta verksamhetsställen, om sådan tillgång saknas.

[S2]Stöd lämnas om den beräknade kostnaden för att få tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet uppgår till mer än 5 000 kr och högst 400 000 kr.

[S3]Stöd får inte lämnas om det är sannolikt att sökanden inom rimlig tid kan få tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet till en kostnad som inte överstiger 5 000 kr.

5 §  Stöd får endast lämnas för åtgärder som utförs efter det att stöd har beviljats.

Särskilda förutsättningar för statligt stöd till företag enligt 4 §

6 §  Statligt stöd till företag får lämnas i enlighet med kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Prövning av stödärenden

7 §  Post- och telestyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

Ansökan om stöd

8 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Post- och telestyrelsen.

[S2]Ansökan ska innehålla

 1. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och
 2. uppgifter om stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan om stöd omfattar.

Beslut om stöd

9 §  Innan ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 eller 717/2014 beviljas ska Post- och telestyrelsen lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i respektive rättsakt.

10 §  Ett beslut om stöd ska innehålla

 1. uppgifter om den åtgärd som kommer att genomföras, och
 2. de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Genomförande av åtgärder efter beslut om stöd

11 §  Post- och telestyrelsen ska se till att den som beviljas stöd enligt 4 § får tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet till en kostnad om 5 000 kr.

Återkallelse av beviljat stöd

12 §  Post- och telestyrelsen ska besluta att återkalla ett beslut om stöd om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. ett villkor för stödet inte har följts.

Statligt stöd för genomförande av åtgärder efter beslut om stöd

Förutsättningar för statligt stöd

13 §  För att fullgöra uppgiften enligt 11 § får Post- och telestyrelsen lämna statligt stöd till företag i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

[S2]Om det inte finns förutsättningar för statligt stöd enligt första stycket, får statligt stöd lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU.

14 §  Statligt stöd enligt 13 § får inte lämnas för en åtgärd som

 1. ett företag är skyldigt att genomföra enligt lag eller annan författning,
 2. ett företag kan genomföra på kommersiella grunder, eller
 3. kan upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

15 §  Ett statligt stöd enligt 13 § andra stycket får endast lämnas om företaget samtycker till att de uppgifter som avses i artikel 7 i kommissionens beslut 2012/21/EU offentliggörs. Ansökan om statligt stöd

16 §  En ansökan om statligt stöd enligt 13 § ska vara skriftlig och ges in till Post- och telestyrelsen.

17 §  En ansökan om statligt stöd enligt 13 § första stycket ska innehålla

 1. en beskrivning av den åtgärd som stödet avser,
 2. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och
 3. uppgifter om statligt stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan om stöd omfattar.

[S2]En ansökan om statligt stöd enligt 13 § andra stycket ska innehålla

 1. en beskrivning av den åtgärd som stödet avser,
 2. de uppgifter om tilldelning som följer av artikel 4 i kommissionens beslut 2012/21/EU, och
 3. uppgifter om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1–5.9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Beslut om statligt stöd

18 §  Post- och telestyrelsen ska innan ett statligt stöd enligt 13 § första stycket beviljas

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 3.1 första stycket i förordning (EU) nr 360/2012, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.1 andra stycket i den förordningen.

19 §  Ett beslut om statligt stöd enligt 13 § ska innehålla

 1. uppgifter om den åtgärd som företaget ska genomföra, och
 2. de övriga villkor som krävs för att tillgodose syftet med stödet.

[S2]Ett beslut om statligt stöd enligt 13 § andra stycket ska dessutom innehålla de uppgifter som avses i artikel 4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Hinder mot att betala ut statligt stöd

20 §  Post- och telestyrelsen ska besluta att statligt stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. ett villkor för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

21 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. det finns grund för det enligt 12 eller 20 §, eller
 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.

22 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska Post- och telestyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

23 §  På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Uppföljning och utvärdering av lämnat statligt stöd

24 §  En mottagare av statligt stöd ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har lämnats för. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

25 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

26 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra den information som följer av artikel 7 i kommissionens beslut 2012/21/EU och bevara de uppgifter som avses i artikel 8 i samma beslut.

27 §  Post- och telestyrelsen ska senast den 31 januari vartannat år, med början 2020, lämna sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

28 §  Post- och telestyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

29 §  Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars varje år, med början 2019, redovisa till regeringen vilka åtgärder som har genomförts enligt 11 §.

Bemyndigande

30 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

31 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 § att inte bevilja stöd, beslut enligt 12 § om återkallelse av beviljat stöd och beslut enligt 20 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2018:21).

Ändringar

Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:21) om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2018-07-01