Förordning (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2018-12-06
Ändring införd
SFS 2018:2014 i lydelse enligt SFS 2023:9
Ikraft
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

 • 4 § andra stycket lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument i fråga om 5 §,
 • 10 § första stycket lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument i fråga om 68 §§, och
 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Om en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Tillämpliga bestämmelser

Statsråden och Regeringskansliet

2 §  I fråga om statsråden tillämpas bestämmelserna i 6, 9 och 10 §§. Regeringskansliet är då den myndighet som avses i 10 §.

[S2]I fråga om Regeringskansliet tillämpas bestämmelserna i 6 och 7 §§, 8 § andra och tredje styckena och 911 §§.

Myndigheter

3 §  I fråga om myndigheter som anges i 5 § i denna förordning och myndigheter som avses i 4 § andra stycket andra meningen lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument tillämpas bestämmelserna i 6 och 7 §§, 8 § första och tredje styckena och 911 §§.

Kommuner och regioner

4 §  I fråga om kommuner och regioner som utnyttjar den befogenhet som anges i 7 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument tillämpas bestämmelserna i 6 och 7 §§, 8 § andra och tredje styckena, 9 och 10 §§. Förordning (2019:1134).

Offentliga funktionärer som omfattas

5 §  Vid följande myndigheter ska de som ingår i myndighetens ledning vara anmälningsskyldiga enligt 4 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument:

 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Arbetsförmedlingen
 • Bolagsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Exportkreditnämnden
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Fondtorgsnämnden
 • Fortifikationsverket
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets radioanstalt
 • Försvarsmakten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Kammarkollegiet
 • Kommerskollegium
 • Konjunkturinstitutet
 • Konkurrensverket
 • Kustbevakningen
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Patent- och registreringsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksgäldskontoret
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens haverikommission
 • Statens jordbruksverk
 • Statens skolinspektion
 • Statistiska centralbyrån
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Säkerhetspolisen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Tillväxtverket
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Verket för innovationssystem Förordning (2023:9).

Anmälningsskyldighetens omfattning

6 §  Följande finansiella instrument ska likställas med den anmälningsskyldiges egna och därmed omfattas av anmälningsskyldigheten, om de inte är undantagna enligt 7 eller 8 § :

 1. finansiella instrument som ingår i en försäkring och som den anmälningsskyldige har rätt att fatta placeringsbeslut om,
 2. finansiella instrument som innehas av ett underårigt barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad, och
 3. finansiella instrument som innehas av en juridisk person över vilken den anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får en myndighet, en kommun eller en region i enskilda fall besluta om undantag från anmälningsskyldighet för sådana finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3. Regeringen får fatta ett sådant beslut i fråga om statsråd. Förordning (2019:1134).

7 §  Innehav av andelar i värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, fondföretag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 9 samma lag och specialfonder som avses i 1 kap. 11 § 24 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder behöver inte anmälas.

[S2]En myndighet, en kommun eller en region får besluta att undantaget i första stycket inte ska gälla för särskilt angivna personer. Förordning (2023:9).

8 §  En myndighet får besluta att anmälningsskyldigheten för sådana arbetstagare och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet efter beslut enligt 5 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument ska gälla endast vissa särskilt angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella instrument.

[S2]Regeringskansliet, en kommun eller en region får besluta att anmälningsskyldigheten ska gälla endast vissa särskilt angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella instrument.

[S3]Undantag enligt första eller andra stycket får begränsas till att gälla endast för särskilt angivna personer. Förordning (2019:1134).

Tidpunkt och form för anmälan

9 §  Anmälan om det fullständiga innehavet av finansiella instrument ska göras så snart den anmälningsskyldige fått kännedom om att han eller hon är anmälningsskyldig. Anmälan ska även göras årligen senast den 31 januari. Om den anmälningsskyldige inte innehar några finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldighet, ska han eller hon anmäla det vid samma tidpunkt.

[S2]Förändringar i innehavet av finansiella instrument ska anmälas senast sju dagar efter det att förändringen gjordes. Om det finns synnerliga skäl får en myndighet, en kommun eller en region i enskilda fall besluta att en längre tidsfrist ska gälla. Regeringen får fatta ett sådant beslut i fråga om statsråd.

[S3]Vid regelbundet sparande i andelar i andra fonder än sådana som avses i 7 § ska anmälan om vilket belopp sparandet avser göras vid första förvärvet och därefter vid förändringar av beloppet och om sparandet upphör. Årlig anmälan enligt första stycket ska göras.

[S4]I de fall innehav av andelar i sådana fonder som avses i 7 § ska anmälas, tillämpas bestämmelserna i tredje stycket. Förordning (2019:1134).

10 §  Anmälan ska göras skriftligen. I övrigt bestämmer myndigheten, kommunen eller regionen formen för anmälan. Förordning (2019:1134).

Mottagare av anmälan

11 §  Anmälan ska lämnas till den arbetstagare eller uppdragstagare som utses av myndigheten.

[S2]Om den som ska ta emot anmälningar själv omfattas av anmälningsskyldighet, ska han eller hon lämna sin anmälan till den person som utses av myndigheten.

Ändringar

Förordning (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:335) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:691) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1134) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:1151) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:772) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-06-20

Förordning (2023:9) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2023-03-01