Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-01-25
Ändring införd
SFS 2018:26
Ikraft
2018-03-15
Upphäver
Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Patientskadenämnden, som är den patientskadenämnd som avses i 17 § patientskadelagen (1996:799), består av ordföranden och sex andra ledamöter. Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) och en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård.

[S2]Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. En sådan ersättare ska uppfylla samma krav som den ledamot som ska ersättas.

[S3]Utöver vad som sägs i första stycket får nämnden, när det finns skäl att förstärka nämnden med medicinsk sakkunskap, besluta att ytterligare en person med sådan kunskap ska ingå i nämnden som särskild ledamot.

2 §  Patientskadenämndens ordförande, andra ledamöter och ersättare för dessa utses av regeringen. Försäkringsgivarledamoten och hans eller hennes ersättare utses dock av Patientförsäkringsföreningen. Samtliga ledamöter och ersättare ska utses för en tid av längst fyra år.

3 §  Patientskadenämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Minst två av ledamöterna ska vara sådana som utsetts att företräda patienternas intressen.

[S2]Som nämndens beslut gäller den mening som omfattats av mer än hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

[S3]Ordföranden får ensam besluta i ärenden som är av enkel beskaffenhet. Ärenden som är av principiell betydelse eller som annars är av större vikt ska dock alltid avgöras av nämnden.

Ändringar

Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden

Ikraftträder
2018-03-15