Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-04-26
Ändring införd
SFS 2018:307
Ikraft
2018-05-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 4 § ska Socialstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över enskilda personers inställning till att efter sin död donera organ eller vävnader för transplantation eller annat medicinskt ändamål (donationsregistret).

2 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

Personuppgiftsansvar

3 §  Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i donationsregistret.

Ändamål

4 §  Uppgifter i donationsregistret får behandlas för att förse sådana sjukhus och andra enheter där ingrepp enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. får utföras med information om vilken inställning en person har till donation av organ eller vävnader efter döden.

Innehåll

5 §  Donationsregistret får endast innehålla uppgifter som den registrerade själv eller dennes vårdnadshavare har lämnat efter att ha samtyckt till att de ska ingå i registret.

[S2]Donationsregistret får endast innehålla uppgifter om den enskildes namn, adress, personnummer, datum för registrering, anmäld inställning till donation och anmälans löpnummer.

Barn

6 §  Om ett barn inte har fyllt 15 år, får anmälan för registrering i donationsregistret göras enbart av hans eller hennes vårdnadshavare.

[S2]Om ett barn fyllt har 15 år, får anmälan för registrering i donationsregistret enbart göras av honom eller henne själv.

[S3]Socialstyrelsen ska var sjätte månad informera ett barn som finns registrerat och som under de senaste sex månaderna fyllt 15 år om vilka uppgifter om barnet som finns registrerade i donationsregistret. Socialstyrelsen ska även informera om hur den registrerade ska göra för att uppgifter om denne i registret ska ändras, raderas eller gallras.

Direktåtkomst

7 §  Socialstyrelsen får ge den registrerade direktåtkomst till uppgifter i donationsregistret om den registrerade själv.

8 §  Socialstyrelsen får medge direktåtkomst till uppgifter i donationsregistret till personal vid sådana sjukhus och andra enheter där ingrepp enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. får utföras. Direktåtkomst ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

9 §  Direktåtkomst som avses i 8 § får endast medges för att söka efter uppgifter om en person

  1. efter det att det fastställts att personen avlidit, vilket ska vara dokumenterat i patientjournalen, eller
  2. efter det att ställningstagande gjorts om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling, vilket ska vara dokumenterat i patientjournalen. Ställningstagandet ska vara gjort av en legitimerad läkare i samråd med en annan legitimerad läkare.

10 §  Som sökbegrepp vid direktåtkomst enligt 8 § får endast den registrerades personnummer användas.

Gallring

11 §  Uppgifter i donationsregistret om en registrerad ska gallras

  1. efter begäran av den registrerade eller, om den registrerade är under 15 år, dennes vårdnadshavare,
  2. efter det att den registrerade eller, om den registrerade är under 15 år, dennes vårdnadshavare har anmält ändrade uppgifter, eller
  3. senast sex månader efter det att den registrerade har avlidit eller avregistrerats från folkbokföringen som försvunnen enligt 21 § folkbokföringslagen (1991:481).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
  2. Socialstyrelsen ska i och med ikraftträdandet lämna sådan information som avses i 6 § tredje stycket till registrerade i åldern 15–17 år.
Ikraftträder
2018-05-25