Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Departement
Finansdepartementet DOF
Utfärdad
2018-04-26
Ändring införd
SFS 2018:357 i lydelse enligt SFS 2018:1493
Ikraft
2018-05-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Myndigheten för digital förvaltning ska tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda. Förordning (2018:1493).

2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

3 §  Till infrastrukturen ska de avsändande myndigheterna, de enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg samt leverantörer av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor anslutas.

4 §  Myndigheten för digital förvaltning får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i 3 §, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. Förordning (2018:1493).

5 §  Myndigheten för digital förvaltning får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Förordning (2018:1493).

Ändringar

Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1493) om ändring i förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Omfattning
ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-09-01