Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-02-01
Ändring införd
SFS 2018:49 i lydelse enligt SFS 2020:536
Ikraft
2018-03-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:536).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag lämnas för insatser som anges i 1 §.

[S2]Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder.

3 § Har upphävts genom förordning (2019:1286).

Bidragsram

4 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman för förskoleklass eller grundskola. Huvudmännen ska kunna använda medel som de tilldelas enligt bidragsramen för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grund- skolan och fritidshemmet.

[S2]Bidragsramen ska bestämmas proportionellt utifrån huvudmannens indexvärde och elevantalet i aktuella skolformer hos huvudmannen. Grunden för indexvärdet ska vara ett av Statistiska centralbyrån beräknat socioekonomiskt index som omfattar alla huvudmän för förskoleklass eller grundskola.

[S3]Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas. Förordning (2020:536).

Ansökan

5 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

6 §  En huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprättat en plan med redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar. Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

[S2]Planen ska ges in till Statens skolverk. Skolverket ska utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granska ett urval av planerna. Förordning (2019:1286).

Beslut

7 §  Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidraget.

[S2]Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.

Uppföljning och redovisning

8 §  Statens skolverk ska följa upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

8 a § Har upphävts genom förordning (2019:1286).

9 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk

  1. vid bidragsårets slut redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och
  2. lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

[S2]Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Förordning (2018:633).

Återbetalning och återkrav

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
  4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §.

[S2]Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Förordning (2019:1286).

11 § Har upphävts genom förordning (2019:1286).

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2018.
  2. Med bidragsåret 2018 avses perioden 1 juli–31 december 2018.
  3. Inför bidragsåret 2018 ska Statens skolverk besluta om bidragsramen före den 1 april 2018.
Ikraftträder
2018-03-06

Förordning (2018:633) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 8 a § och i övrigt den 15 juni 2018.
Omfattning
ändr. 3, 9 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2018-06-15

Förordning (2019:1286) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Omfattning
upph. 3, 8 a, 11 §§; ändr. 4, 6, 10 §§
Ikraftträder
2020-01-08

Förordning (2020:536) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2020-07-20