Lag (2018:568) om ersättning för minskat vattenområde

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2018-05-25
Ändring införd
SFS 2018:568
Ikraft
2019-01-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelsesida 2018:568 har iakttagits.

Rätt till ersättning

1 §  En fastighetsägare har enligt denna lag rätt till ersättning av staten för sin skada, om fastighetens vattenområde minskar på grund av att strandlinjer och vattendjup enligt lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde ska bestämmas utifrån nivåer i Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000).

[S2]Den som har en särskild rätt till fastigheten har också rätt till ersättning enligt första stycket, om han eller hon lider skada på grund av att fastighetens vattenområde minskar.

Prop. 2017/18:135: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om statens ersättningsskyldighet för minskat vattenområde på grund av ändringarna i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde (gränslagen). Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Av första stycket framgår att lagen är tillämplig på det fallet att en fastighets vattenområde ...

2 §  Rätten till ersättning förutsätter att ett ersättningsanspråk kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 december 2023. Annars är rätten till ersättning förlorad.

Prop. 2017/18:135: I paragrafen anges vad en skadelidande ska göra för att inte förlora sin rätt till ersättning. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Av paragrafen framgår att fastighetsägare och andra rättighetshavare ska ha lämnat in sina ersättningsanspråk till Kammarkollegiet före utgången av 2023. Den som inte ger in sitt anspråk inom denna tid förlorar sin eventuella rätt till ersättning.

Ersättningens storlek

3 §  När ersättningen bestäms ska 4 kap.expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

Prop. 2017/18:135: I paragrafen finns en bestämmelse om hur ersättningen för ett förlorat vattenområde ska beräknas. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ersättningen till en fastighetsägare eller rättighetshavare som skadas ekonomiskt på grund av att RH 2000 införs som referenssystem i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde bestäms med tillämpning ...

Handläggning av ett ersättningsanspråk

4 §  Ett ersättningsanspråk ska framställas hos Kammarkollegiet, som beslutar om ersättning för statens räkning.

[S2]Ersättningsanspråket ska vara skriftligt.

Prop. 2017/18:135: Paragrafen slår bl.a. fast Kammarkollegiets behörighet att besluta om ersättning för statens räkning. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Enligt första stycket ska ersättningsanspråk framställas hos Kammarkollegiet, som beslutar om ersättning för statens räkning. Kammarkollegiet är den myndighet som företräder allmänt vatten för statens räkning, se bl.a. ...

5 §  Vid handläggningen av ett ersättningsanspråk ska Kammarkollegiet genom förhandling sträva efter att träffa en överenskommelse om ersättningen med den som har framställt anspråket.

Prop. 2017/18:135: I paragrafen finns bestämmelser om Kammarkollegiets handläggning av ett ersättningsanspråk. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Av paragrafen framgår att Kammarkollegiet i sin handläggning ska sträva efter att träffa en överenskommelse med den sökande. Om det är uppenbart att ett ersättningsanspråk är ogrundat, t.ex. om den sökande varken äger fastigheten eller innehar någon särskild rättighet knuten ...

6 §  Kammarkollegiets beslut i ersättningsfrågan ska delges den enskilde.

[S2]Beslutet får inte överklagas.

Prop. 2017/18:135: I paragrafen finns ytterligare bestämmelser om handläggningen av ett ersättningsanspråk. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Första stycket anger att Kammarkollegiets beslut i ersättningsfrågan ska delges den enskilde.

Enligt andra stycket får Kammarkollegiets beslut i ersättningsfrågan inte överklagas. Den som är missnöjd med kollegiets beslut är i stället hänvisad ...

Talan i domstol

7 §  Om den som har framställt ett ersättningsanspråk inte är nöjd med Kammarkollegiets beslut, får han eller hon väcka talan mot staten vid den mark- och miljödomstol inom vars område fastigheten ligger.

[S2]En talan ska väckas inom ett år från den dag då Kammarkollegiets beslut delgavs den enskilde. Om det inte görs, är rätten att väcka talan förlorad.

[S3]Kammarkollegiets beslut ska innehålla en upplysning om det som sägs i första och andra styckena.

Prop. 2017/18:135: I paragrafen anges hur en enskild som är missnöjd med Kammarkollegiets beslut ska gå till väga. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Den som har framställt ett anspråk om ersättning hos Kammarkollegiet och är missnöjd med kollegiets beslut får enligt första stycket väcka talan mot staten vid mark- och miljödomstolen. Talan ska väckas vid den domstol inom vars område fastigheten ligger. Vid rättegången ...

8 §  Rätten får besluta att staten ska ersätta den enskilde för hans eller hennes rättegångskostnad eller att vardera parten ska stå för sin egen rättegångskostnad, även om den enskilde har förlorat målet. En förutsättning är att den enskilde hade skälig anledning att få saken prövad.

Prop. 2017/18:135: Paragrafen innehåller en specialregel för rättegångskostnadernas fördelning. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Paragrafen innebär att en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som har väckt talan mot staten enligt 7 § kan få sina rättegångskostnader ersatta eller kvittade, även om han eller hon förlorar målet. Regeln är tillämplig både när talan ogillas och när den endast delvis bifalls. ...

9 §  Kammarkollegiet företräder staten vid talan inför domstol om ersättning enligt denna lag.

Prop. 2017/18:135: Av paragrafen framgår att Kammarkollegiet företräder staten inför domstol i mål om ersättning enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:568) om ersättning för minskat vattenområde

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2023. Den ska dock fortfarande gälla för ersättningsanspråk som har kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 december 2023.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:299, Prop. 2017/18:135, Bet. 2017/18:CU22
Ikraftträder
2019-01-01