Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-01-18
Ändring införd
SFS 2018:9
Ikraft
2018-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde och syfte

1 §  Denna lag gäller när evakuerade ankommer till Sverige vid en konsulär katastrofinsats enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

Prop. 2017/18:29: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Lagen ska vara tillämplig när evakuerade ankommer till Sverige vid en konsulär katastrofinsats enligt lagen om konsulära katastrofinsatser. Av

1 § lagen om konsulära katastrofinsatser framgår att staten ska genomföra en konsulär katastrofinsats ...

2 §  Syftet med lagen är att underlätta för den kommun i Sverige dit de evakuerade ankommer (ankomstkommunen) att ge stöd och hjälp till de evakuerade utifrån kommunens ansvar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Prop. 2017/18:29: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 5.2, anger lagens syfte.

Vid en konsulär katastrofinsats kan det anlända många evakuerade på samma gång till en ankomstkommun och de flesta av dem är troligen inte bosatta i den kommunen. Av 2 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att enskilda ...

Bistånd till enskilda

3 §  När en kommun ger stöd och hjälp utifrån sitt ansvar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) till evakuerade i samband med ankomsten till Sverige, får kommunen ge bistånd till de evakuerade utan föregående individuell prövning (nödvändigt bistånd). Ett sådant nödvändigt bistånd får inte förenas med villkor om återbetalning.

Prop. 2017/18:29: I paragrafen regleras en kommuns befogenhet att besluta om bistånd utan individuell prövning i samband med att evakuerade ankommer till Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 5.3 där också Lagrådets synpunkter på paragrafen behandlas. Paragrafen har delvis utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

När det under kort tid anländer ett stort antal evakuerade med behov av stöd och hjälp till en ...

Samverkan mellan kommuner

4 §  En kommun får hjälpa en ankomstkommun som ger stöd och hjälp till evakuerade i samband med ankomsten till Sverige, om ankomstkommunen begär sådan hjälp. En kommun som hjälper en ankomstkommun får även lämna nödvändigt bistånd enligt 3 §.

Prop. 2017/18:29: Paragrafen reglerar möjligheten till samverkan mellan kommuner och behandlas i avsnitt 5.3. Rubriken till paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Genom bestämmelsen blir det möjligt för en eller flera kommuner att hjälpa den kommun dit de evakuerade ankommer (ankomstkommunen) som ger stöd och hjälp till de evakuerade utifrån sitt ansvar enligt <a href="https://lagen.nu/2001:453#K2P1" ...

Ersättning till kommuner

5 §  En kommun har efter ansökan rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till det stöd och den hjälp som de evakuerade har fått i samband med ankomsten till Sverige.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättningen.

Prop. 2017/18:29: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättningen.

Paragrafen reglerar frågan om ersättning till kommuner och behandlas i avsnitt 5.4.

Genom bestämmelsen ...

Överklagande

6 §  Beslut enligt 5 § denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2017/18:29: Paragrafen reglerar möjligheten att överklaga beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.5 där också Lagrådets synpunkter behandlas.

I första stycket finns en upplysning om att beslut enligt 5 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. De beslut som således kan komma att överklagas som förvaltningsbesvär är beslut om ersättning till en kommun för kostnader hänförliga till stöd och ...

Ändringar

Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

Förarbeten
Rskr. 2017/18:136, Prop. 2017/18:29, Bet. 2017/18:SoU10
Ikraftträder
2018-03-01