Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2019-03-21
Ändring införd
SFS 2019:167 i lydelse enligt SFS 2023:35
Ikraft
2019-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-08

1 §  Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar ska också tillämpas i fråga om mellanstatliga organisationers vapen, flaggor, emblem, benämningar eller förkortningar för benämningar i den utsträckning som framgår av bilagan till denna förordning.

[S2]Avbildningar av vapen, flaggor eller emblem ska publiceras av Patent- och registreringsverket i verkets registreringstidning för varumärken.

2 §  Frågor om sådana tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas av

 1. Patent- och registreringsverket när det gäller
  1. statsvapen, statsflaggor eller andra statsemblem, statliga kontroll- eller garantibeteckningar, andra beteckningar som syftar på svenska staten och därigenom ger ett mönster eller ett kännetecken en officiell karaktär, eller
  2. beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana beteckningar som avses i a,
 2. berörd länsstyrelse när det gäller landskaps-, läns- eller häradsvapen eller därmed jämförliga vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana vapen, och
 3. fullmäktige i berörd kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller andra kommunala vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana vapen.

[S2]Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är den länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Innan ärenden om landskapsvapen avgörs ska behörig länsstyrelse samråda med annan länsstyrelse som ärendet rör.

3 §  En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla

 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
 2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
 3. uppgift om de varuslag eller tjänster som mönstret eller kännetecknet ska användas för, eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
 4. de skäl som sökanden anger som stöd för sin ansökan.

[S2]Till ansökan ska en tydlig avbildning av mönstret eller känne- tecknet bifogas.

4 §  Patent- och registreringsverket ska ta ut en avgift för att pröva en ansökan enligt 2 § 1. Bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 3 ska då tillämpas.

5 §  På begäran av den myndighet som prövar en ansökan enligt denna förordning ska Riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får inte bifallas utan att ett sådant yttrande har inhämtats, om inte ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse.

[S2]För ett yttrande enligt första stycket ska den som har ansökt om tillstånd betala en avgift på 600 kronor i förskott till Riksarkivet. Riksarkivet ska förelägga sökanden att betala avgiften inom en viss tid och i föreläggandet ange att följden av att det inte följs kan bli att ansökan inte tas upp till prövning.

[S3]Den myndighet som har begärt ett yttrande enligt första stycket ska skicka en kopia av beslutet till Riksarkivet.

6 §  Patent- och registreringsverkets och länsstyrelsens beslut får överklagas till regeringen.

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 §
OrganisationFörordnandet i 1 § avser organisationensAnmärkning
I de fall då den svenska benämningen inte är skyddad anges organisationens benämning på annat språk inom parentes.flagga eller emblembenämning eller förkortning
Afrikanska organisationen för standardisering (African Organisation for Standardisation)xx
Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum Producers Association)x
Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt (African Regional Intellectual Property Organization)xx
Afrikanska unionen (African Union)xx
Afrikas och Madagaskars gemensamma organisation (Afro-Malagasy Common Organization)xx
Afrikas och Madagaskars organisation för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle)x
Afrikas organisation för skydd av den intellektuella äganderätten (African Intellectual Property Organization)xx
Andinska gemenskapen (Andean Community) xx
Arabländernas gemensamma organisation för kommunikationer via satellit (Arab Satellite Communications Organization)xx
Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (The Asian Infrastructure Investment Bank)xx
Asiatiska utvecklingsbanken (Asian
Development Bank)xx
Avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (Agreement on the Conservation of African Eurasian Migratory Waterbirds)xx
Avtalet om skydd av valar i Svarta havet, Medelhavet och den angränsande delen av Atlanten (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area)xx
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal)xx
Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och om långlivade organiska föroreningar (Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and on Persistant Organic Pollutants)x
Benelux byrå för immateriell äganderätt (Benelux Organisation for Intellectual Property)xx
Benelux formskyddsbyrå (Bureau
Benelux des Dessins ou Modèles)xx
Benelux varumärkesbyrå (Bureau
Benelux des Marques)xx
Bioversity International (Bioversity
International)xx
Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (Central American Bank for Economic Integration) xx
Centralbanken för västafrikanska stater (Central Bank of West African States)xx
De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property)xx
Den internationella fusionsenergiorganisationen (International Fusion Energy Organization)xx
Det multilaterala investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee Agency)x
Ekonomiska samarbetet i Asien och
Stillahavsområdet (Asia-Pacific
Economic Cooperation)xx
Eurasiska ekonomiska gemenskapen (Eurasian Economic Community)
Eurasiska patentorganisationen (Eurasian Patent Organization)x
Eureka (Eureka)xx
Europacentret för medellånga väderprognoser (European Center for Medium-Range Weather Forecast)xx
Europaparlamentetxx
Europarådet (Council of Europe)x
Europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränserxx
Europeiska arbetsmiljöbyrånxx
Europeiska arbetsmyndighetenxx
Europeiska atomenergigemenskapen (European Atomic Energy Community)xx
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (European Bank for Reconstruction and Development)xx
Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority)xx
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (European Anti-Fraud Office)xx
Europeiska byrån för GNSSxx
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (European Aviation Safety Agency)xx
Europeiska centralbankenxx
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbrukxx
Europeiska dataskyddsstyrelsenxx
Europeiska energistadgekonferensen (Energy Charter Conference)xx
Europeiska fiskerikontrollbyrånxx
Europeiska frihandelssammanslutningenxx
Europeiska frihandelssammanslutningens domstol (EFTA Court)x
Europeiska frihandelssammanslutningens övervakningsmyndighet (EFTA Surveillance Authority)xx
Europeiska gemenskapernas kommission (Commission of the European Communities)xx
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrånxx
Europeiska investeringsbankenxx
Europeiska investeringsfondenxx
Europeiska jämställdhetsinstitutetxx
Europeiska kommissionen (European
Commission)xx
Europeiska läkemedelsmyndighetenxx
Europeiska miljöbyrånxx
Europeiska molekylärbiologilaboratoriet (European Molecular Biology Laboratory) xx
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Authority)xx
Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska sydobservatorietxx
Europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research)xx
Europeisk organisation för säkrare flygtrafiktjänstxx
Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites)x
Europeiska patentorganisationen (European Patent Organisation)xx
Europeiska post- och telesammanslutningen (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)xx
Europeiska programmet för radionavigation och positionering per satellit, Galileo (Galileo Satellites and Services for Positioning and Radio Navigation)x
Europeiska regionkommitténxx
Europeiska revisionsrättenxx
Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency)xx
Europeiska rådetxx
Europeiska sjösäkerhetsbyrånxx
Europeiska skogsinstitutet (European
Forest Institute)xx
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (European Union Aviation Safety Agency)xx
Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)xx
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyråxx
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighetxx
Europeiska unionens järnvägsbyråxx
/Träder i kraft I:2023-03-01/ Europeiska unionens immaterialrättsmyndighetxx
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudierxx
Europeiska unionens järnvägsbyråxx
Europeiska unionens rymdprogrambyråxx
Europeiska unionens rådxx
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenxx
Europeiska åklagarmyndighetenxx
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomarxx
Fonden för strukturell konvergens inom Mercosur (Fund for the Structural Convergence of Mercosul)x
Förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)xx
Förenta nationernas barnfond (United Nations Children's Fund)xx
Förenta nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund)xx
Förenta nationernas enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)xx
Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees)xx
Förenta nationernas gemensamma program mot hiv/aids (Joint United Nations programme on HIV/AIDS)xx
Förenta nationernas Global Compact (The Global Compact)xx
Förenta nationernas hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)xx
Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa)xx
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations)xx
Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment Programme)xx
Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (United Nations Industrial Development Organization)xx
Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)xx
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change) xx
Förenta nationernas universitet (United Nations University)xx
Gemensamma fonden för råvaror (Common
Fund for Commodities)x
Gemensamma forskningscentrumet (Joint Research Centre)x
Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (Common Market for Eastern and Southern Africa)xx
Gemenskapens växtsortsmyndighetxx
Globala fonden för jordbruksväxternas genetiska diversitet (Global Crop Diversity Trust)xx
Haagkonferensen för internationell privaträtt (Hague Conference on Private International Law)xx
Högkvarteret för Natos Europakommando (Supreme Headquarters Allied Powers Europe)xx
Institutet för global grön tillväxt (Global Green Growth Institute)xx
Interamerikanska investeringsbolaget (Inter-American Investment Corporation) xx
Interamerikanska utvecklingsbanken (Inter-American Development Bank)xx
Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization)xx
Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency)xx
Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court)xx
Internationella byrån för mått och vikt (International Bureau of Weights and Measures)xx
Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (International Centre for Settlement of Investment Disputes)xx
Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization)xx
Internationella Cospas-Sarsatprogrammet (International Cospas-Sarsat Programme)xx
Internationella domstolen (International Court of Justice)xx
Internationella energiorganet (International Energy Agency)xx
Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation)xx
Internationella gemensamma kommissionen (International Joint Commission)x
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law)xx
/Träder i kraft I:2023-03-01/ Internationella gemensamma kommissionen (International Joint Commission)x
Internationella havsrättsdomstolen (International Tribunal for the Law of the Sea)xx
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law)xx
Internationella investeringsbanken (International Investment Bank)xx
Internationella islamiska handelsfinansieringsbolaget (International Islamic Trade Finance Corporation)xx
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural Development)xx
Internationella kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police Organization)xx
Internationella nätverket för bambu och rotting (International Network for Bamboo and Rattan)xx
Internationella olivoljerådet (International Olive Oil Council)xx
Internationella organisationen för ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (International Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of the Electrotechnical Industry)xx
Internationella organisationen för frankofoni (International Organisation of la Francophonie)xx
Internationella organisationen för frankofonis institut för energi- och miljö (Institut de l'Energie et de l'Environnement de la Francophonie)xx
Internationella organisationen för främjande av rättslig utveckling (International Development Law Organization)xx
Internationella organisationen för legal metrologi (International Organization of Legal Metrology)xx
Internationella organisationen för migration (International Organization for Migration)xx
Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite Organization)xx
Internationella regleringsbanken (Bank for International Settlements)xx
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization)xx IMO skyddas dock inte i förhållande till varumärkesrättigheter som registrerades före den 24 oktober 1982.Förkortningen
Internationella telesatellitorganisationen (International Telecommunications Satellite Organization)xx
Internationella teleunionen (International Telecommunication Union) med de särskilda sektorerna för radiokommunikation (Radiocommunication Sector), telekommunikationsstandardisering (Telecommunication Standardization Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication Development Sector)xx sektorerna är endast skyddade som namn.De särskilda
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant Varieties)xx
Internationella utställningsbyrån (Bureau International des Expositions)x
Internationella valutafonden (International Monetary Fund)xx
Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International Science and Technology Center)xx
Internationella vinkontoret (Office
International de la Vigne et duVin)xx
Internationella vinorganisationen (International Organisation of Vine and Wine)xx
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Världsbanken (International Bank for Reconstruction and Development)xx
Interparlamentariska unionen (Inter-Parliamentary Union)xx
Islamiska utvecklingsbanken (Islamic
Development Bank)xx
Karibiska gemenskapen (Caribbean
Community)xx
Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)xx
Kommissionen för kontroll av Interpols register (Commission for the Control of Interpol's Files)xx
Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market [Trademarks and Designs])xx
Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)xx
Konvention om skydd av flyttande vilda djur (Convention of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)xx
Konventionen om skydd för Alperna,
Alpkonventionen (Convention sur la
Protection des Alpes)xx
Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)xx
Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)x
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat [Ramsar, 1971])xx
Kärnenergibyrån (OECD Nuclear Energy Agency)xx
Latinamerikanska frihandelssammanslutningen (LatinAmerican Free Trade Association)x
Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Latin American Integration Association)xx
Makroekonomiska forskningsbyrån för Asean+3 (ASEAN+3 Macroeconomic research office)xx
Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics)xx
Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization)xx
Natos organisation för kommunikation och information (NATO Communications and Information Organisation)xx
/Träder i kraft I:2023-03-01/ Makroekonomiska forskningsbyrån för Asean+3 (ASEAN+3 Macroeconomic research office)xx
Medelhavsunionen (Union for the
Mediterranean)xx
Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics)xx
Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization)xx
Multilaterala samarbetscentrumet för utvecklingsfinansiering (Multilateral Cooperation Center for Development Finance)xx
Natos organisation för kommunikation och information (NATO Communications and Information Organisation)xx
Nordiska investeringsbankenxx
Nordiska ministerrådet (Nordic Council of Ministers)x
Nya utvecklingsbanken (New Development Bank)x
Nytt partnerskap för Afrikas utveckling (New Partnership for Africa's Development)xx
OPEC-fonden för internationell utveckling (The OPEC Fund for International Development)xx
Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organization)xx
Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organization)xx
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development)xx
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)xx
Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Organisation for Joint Armament Co-operation)xx
Organisationen för industriellt rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking Africa)x
Organisationen för oljeexporterande länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries)x
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe)xx
Organisationen för utvecklandet av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development Organisation)xx
Panafrikanska universitet (Pan African
University)xx
Panamerikanska centrumet för mul- och klövsjuka (Pan American Center for Foot and Mouth Disease)x
Panamerikanska hälsoorganisationen (Pan American Health Organization)xx
Postunionen mellan Amerika, Spanien och
Portugal (Postal Union of the Americas,
Spain and Portugal)xx
Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksprodukter (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products)xx
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)xx
Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (Council for Mutual Economic Assistance)xx
Samväldet (Commonwealth)x
Samväldet av portugisiskspråkiga länder (Community of Portuguese Speaking Countries)xx
SKA-observatoriet (Square Kilometre
Array Observatory)xx
Stillahavsgemenskapen (Pacific Community)xx
Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)xx
Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation (Organization of the Black Sea Economic Cooperation)xx
Svartahavsområdets handels- och utvecklingsbank (Black Sea Trade and Development Bank)xx
Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation)xx
Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations)xx
Världshandelsorganisationen (World
Trade Organization)xx
Världshälsoorganisationen (World
Health Organization)xx
Världslivsmedelsprogrammet (World Food
Programme)xx
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization)xx
Världsorganisationen för djurhälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/ International Office of Epizootics)xx
Världspostföreningen (Universal Postal
Union)xx
Världstullorganisationen (World
Customs Organization)xx
Världsturismorganisationen (World
Tourism Organization)xx
Västafrikanska monetära unionens bankkommission (Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine)x
Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och dess Montrealprotokoll om ämnen som bryter ned ozonskiktet (The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)x
Östkaribiska staters organisation (Organisation of Eastern Caribbean States)xx
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Förordning (2023:35).xx

Ändringar

Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2020:576) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-07-20

Förordning (2021:272) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-05-10

Förordning (2021:857) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-11-01

Förordning (2022:255) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2022-06-01

Förordning (2023:35) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2023-03-01