Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2019-06-27
Ändring införd
SFS 2019:518
Ikraft
2019-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Syftet med statsbidraget är att etablera och utveckla fjärrundervisning av hög kvalitet.

3 §  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den utsträckning det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor för kostnader för sådan fjärrundervisning som avses i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800), såsom kostnader för utrustning och kompetensutveckling.

5 §  Statsbidrag får inte lämnas för

  1. insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt,
  2. kostnader för löner till de lärare som bedriver undervisningen, eller
  3. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Ansökan och beslut

6 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

7 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag prioritera behovet av fjärrundervisning i glesbygdsområden.

Uppföljning och redovisning

8 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

10 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
  4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning

Ikraftträder
2019-08-01