Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:208
Ikraft
2020-04-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-04-27

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ansökan om godkännande

2 §  En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren, och
 2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Ansökan om preliminärt stöd

3 §  En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren,
 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
 4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

4 §  En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivaren,
 2. det eventuella belopp som begärs, och
 3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Gränsbelopp

5 §  Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 44 000 kronor.

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket

6 §  Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

7 §  Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket besluta att återkräva beloppet.

[S2]Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

8 §  Ett beslut enligt 7 § första stycket ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

[S2]Är en arbetsgivare återbetalningsskyldig enligt 7 § första stycket eller skyldig att betala ränta enligt 7 § andra stycket får annat stöd som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Bemyndigande

9 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 § samma lag.

[S2]Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete.
 3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.
Ikraftträder
2020-04-07