Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2020-04-16
Ändring införd
SFS 2020:237 i lydelse enligt SFS 2021:281
Ikraft
2020-07-01
Tidsbegränsad
2021-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-05-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 15 april 2020 i ärende SA.56972 (2020/N).

Mottagare av stöd

5 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI):

 1. 451, 454, 472-477, 478, 551-553, 559, 561-563, eller
 2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300, 86.230, 86.904-86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119-93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.021-96.022, 96.040 och 96.090.

[S2]Stöd enligt denna förordning får också lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI): 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530 och 96.012. Förordning (2020:725).

Förutsättningar för stöd

6 §  Som förutsättning för stöd gäller att

 1. ett avtal om hyra av lokal med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor senast den 1 mars 2020 har tecknats med en hyresgäst som anges i 5 §,
 2. den hyresgäst som anges i avtalet i 1 har hyrt lokalen under den period som anges i 1 §, och
 3. senast den 30 juni 2020 en överenskommelse har tecknats mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden i 1 §, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

[S2]För stöd som omfattas av 5 § andra stycket ska den överenskommelse som avses i första stycket 3 ha tecknats senast den 31 juli 2020. Förordning (2020:725).

7 §  Stöd får inte lämnas till Statens fastighetsverk med avseende på en hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

8 §  Stöd får inte lämnas med avseende på en hyresgäst som

 1. är en statlig myndighet,
 2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
 3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stödets storlek

9 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden som anges i 1 §. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

[S2]När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar enligt denna förordning med avseende på samma hyresgäst. Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro.

Handläggning av stödärenden

10 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

[S2]Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

11 §  En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 10 § första stycket senast den 31 augusti 2020.

12 §  En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.

13 §  En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5-9 §§.

14 §  Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen till länsstyrelsen.

Utbetalning av stöd

15 §  Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

16 §  Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

[S2]Stödmottagaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

17 §  Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller
 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 18 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd

18 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med räntan. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

19 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter

20 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. /Upphör att gälla U:2021-04-19/ Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av februari 2021. Förordning (2020:1270).
 4. /Träder i kraft I:2021-04-19/ Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där ansökan har kommit in till länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Förordning (2021:281).
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:725) om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2020-07-31

Förordning (2020:1270) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31

Förordning (2021:281) om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Omfattning
ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-04-19