Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-06-25
Ändring införd
SFS 2020:592
Ikraft
2020-07-28
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om extra statsbidrag för 2020 för regionalt yrkesvux enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt för orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som kombineras med regionalt yrkesvux enligt samma förordning.

[S2]Denna förordning är meddelad med stöd av

Syftet med statsbidraget

2 §  Syftet med det extra statsbidraget är att, utöver den ersättning som de samverkande kommunerna har fått eller får enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, ge kommunerna statsbidrag med de belopp som anges i 4 § för de årsstudieplatser inom utbildning som anges i 1 § första stycket som kommunerna anordnar under bidragsperioden 2020.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Extra statsbidrag får lämnas till de samverkande kommuner som för bidragsperioden 2020 har beviljats eller beviljas statsbidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det extra statsbidraget lämnas med de belopp som anges i 4 § för de platser som kommunerna har åtagit sig eller åtar sig att finansiera under 2020.

4 §  Statsbidrag lämnas med samma belopp per årsstudieplats som anges i 24-31 a §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Rekvisition och beslut om statsbidrag

5 §  De samverkande kommunerna ska senast den dag som Statens skolverk bestämmer lämna de uppgifter till Skolverket som verket begär för att kunna betala ut det extra statsbidraget.

6 §  Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning.

Uppföljning och redovisning

7 §  Bestämmelserna i 35 och 36 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska tillämpas i fråga om uppföljning och redovisning av extra statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning, återkrav och omfördelning

8 §  Bestämmelserna i 37-39 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska tillämpas i fråga om återbetalning, återkrav och omfördelning av extra statsbidrag enligt denna förordning.

Bemyndigande

9 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2020.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2020.
Ikraftträder
2020-07-28