Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-10-27
Ändring införd
SFS 2016:937 i lydelse enligt SFS 2018:1966
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-06

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för sådan yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som planeras och bedrivs i samverkan mellan flera kommuner under medverkan av arbetslivet i de samverkande kommunerna och som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden (regionalt yrkesvux).

[S2]Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, som kombineras med regionalt yrkesvux. Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning i regionalt yrkesvux.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 40 § och 8 kap. 7 §regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Bidragsperiod och årsstudieplats

2 §  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträckning det finns tillgång på medel.

[S2]Statsbidrag lämnas med i 2431 §§ angivna belopp per årsstudieplats för en bidragsperiod. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förordning (2017:950).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas till samverkande kommuner för regionalt yrkesvux, orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om villkoren i 410 och 1723 §§ är uppfyllda. Om det är fråga om lärlingsutbildning ska även villkoren i 1116 §§ vara uppfyllda.

Utbildningar i regionalt yrkesvux

Sammanhållna yrkesutbildningar

4 §  I regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna erbjuda kombinationer av nationella kurser i yrkesämnen som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållna yrkesutbildningar).

5 §  Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats. Den omfattning arbetsplatsförlagt lärande ska ha vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux framgår av 11 §.

[S2]I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning finns ytterligare bestämmelser om arbetsplatsförlagt lärande, nämligen

 • 2 kap. 26 § om definitionen av arbetsplatsförlagt lärande,
 • 2 kap. 27 § om huvudmannens ansvar för att skaffa platser och för att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen,
 • 2 kap. 27 § om beslut om vilka kurser som förläggs till en arbetsplats,
 • 2 kap. 28 § om handledare på arbetsplatsen, och
 • 4 kap. 20 a § om vilka uppgifter som ska finnas i ett gymnasiesärskolebevis.

Enstaka kurser i yrkesämnen

6 §  De samverkande kommunerna ska i regionalt yrkesvux erbjuda enstaka kurser i yrkesämnen utifrån elevernas behov. Andra kurser

7 §  Yrkesutbildning i regionalt yrkesvux ska organiseras så att eleverna vid behov kan kombinera utbildningen med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet

8 §  Orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål ska erbjudas elever som behöver det.

Beslut om betyg och betygssättning

9 §  Bestämmelser om beslut om betyg och betygssättning finns i 3 kap. 16 §, 20 kap.3539 §§ och 21 kap.1820 b §§skollagen (2010:800) och 4 kap.110 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Därutöver gäller för regionalt yrkesvux att betyg på en kurs som helt eller delvis genomförs på en arbetsplats ska beslutas av läraren i yrkesämnet efter inhämtande av synpunkter från handledaren.

Urval

10 §  Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning. Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Särskilda förutsättningar för lärlingsutbildning

Syfte och omfattning

11 §  Sammanhållna yrkesutbildningar kan i regionalt yrkesvux ges i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska syfta till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats få kunskaper inom ett yrkesområde.

[S2]En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska

 1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i yrkesämnen, och
 2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

[S3]En lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska

 1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i yrkesämnen, och
 2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Åtaganden

12 §  Vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna se till att genom avtal med berörda arbetsplatser reglera kommunernas och arbetsplatsernas åtaganden i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet.

Utbildningskontrakt

13 §  Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår en lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det anges

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
 2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Uppgifter i en individuell studieplan

14 §  Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska antecknas i elevens individuella studieplan.

Uppgift i ett examensbevis eller gymnasiesärskolebevis

15 §  I en elevs examensbevis från kommunal vuxenutbildning eller ett gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna ska det anges om eleven har genomgått en lärlingsutbildning och omfattningen av den.

Om den arbetsplatsförlagda delen avbryts

16 §  Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen, ska rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska innehålla uppgifter om

 1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och
 2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.

Yrkesråd

17 §  För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.

18 §  Yrkesrådet ska medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Yrkesrådet ska bistå kommunerna med att belysa behoven i arbetslivet och med att ordna platser för arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Yrkesrådet ska också medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Bilaga till utdrag ur betygskatalog

19 §  Bestämmelser om utdrag ur betygskatalogen och om en bilaga till utdraget för den som har genomgått en sammanhållen yrkesutbildning finns i 4 kap. 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Av en sådan bilaga ska det också framgå om utbildningen har genomförts som lärlingsutbildning.

Ytterligare villkor

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

20 §  Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt denna förordning är följande:

 1. minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 2. de samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för,
 3. sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 4. utbudet ska planeras efter samråd med
  1. den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, och
  2. Arbetsförmedlingen,
 5. de samverkande kommunerna ska
  1. visa på ett behov av utbildningen,
  2. erbjuda en möjlighet till validering, och
  3. erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

[S2]Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

[S3]Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter. Förordning (2017:950).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

20 §  Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt denna förordning är följande:

 1. Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 2. De samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för.
 3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 4. Utbudet ska planeras efter samråd med
  1. den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, och
  2. Arbetsförmedlingen.
 5. De samverkande kommunerna ska
  1. visa på ett behov av utbildningen,
  2. erbjuda en möjlighet till validering, och
  3. erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter. Förordning (2018:1966).

Begränsningar när det gäller orienteringskurser och kurser i vissa ämnen

21 §  Statsbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för orienteringskurser för elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna. Statsbidrag får lämnas för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma person, även om personen deltar i flera orienteringskurser. För en person som deltar i utbildning enligt denna förordning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller utbildning i svenska för invandrare får dock statsbidrag lämnas för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

22 §  Statsbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna. Sådana kurser får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning.

Andra begränsningar

23 §  Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för

 1. individuella kurser,
 2. gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete,
 3. utbildning som eleven har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800),
 4. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat sätt, eller
 5. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2016:1246).

Storleken på statsbidrag när det gäller lärlingsutbildning

24 §  Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska fördelas på grundval av det antal elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser. Bidraget lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.

25 §  Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux får statsbidrag lämnas till de samverkande kommunerna även för ersättning till arbetsplatsen. Sådant statsbidrag ska fördelas på grundval av det antal elever som tagits emot på arbetsplatser för arbetsplatsförlagt lärande under den period som beslutet om bidrag avser. Varje sådan elev berättigar de samverkande kommunerna till statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen med högst 40 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.

26 §  Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux får statsbidrag även lämnas till de samverkande kommunerna för handledarutbildning. Sådant statsbidrag får lämnas med högst 3 500 kronor per bidragsperiod för varje handledare på en arbetsplats som har tagit emot en sådan elev som avses i 24 §, om handledaren har fullföljt en handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för sådan utbildning. Bidrag får inte lämnas för en handledare som statsbidrag enligt denna förordning har lämnats för tidigare.

Storleken på statsbidrag när det gäller övrig utbildning

27 § Har upphävts genom förordning (2017:950).

Yrkesämnen

28 §  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet lämnas statsbidrag med 35 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2017:950).

29 §  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2017:950).

30 §  För kurser i yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2017:950).

Annan utbildning

31 §  För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag med 30 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2017:950).

Ansökan och beslut om statsbidrag

32 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 36 § andra stycket anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

33 §  Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av ansökan ska det framgå

 1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser,
 2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
 3. att kommunerna sammantaget finansierar utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som ansökan avser,
 4. att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering om det finns elever som behöver det,
 5. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna,
 6. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbildningen svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna,
 7. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de yrkesområden som ansökan avser, och
 8. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 40 §.

[S2]Av ansökan ska det också framgå hur arbetslivet i de samverkande kommunerna har medverkat i planeringen av utbildningen samt hur den regionalt utvecklingsansvariga aktören i det eller de län som kommunerna tillhör och Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen av utbildningsutbudet. Förordning (2016:1371).

34 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till behoven av kompetens på arbetsmarknaden och arbetslöshetens omfattning i de samverkande kommunerna.

[S2]Första stycket gäller inte sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter. För sådan utbildning gäller i stället att Skolverket vid sin fördelning av statsbidrag ska ta hänsyn till behovet av geografisk spridning av utbildningsplatserna.

Uppföljning och redovisning

35 §  Statens skolverk ska följa upp vilka utbildningar statsbidraget har använts till och hur bidraget har använts uppdelat på kön, ålder, tidigare utbildningsnivå, andel utrikes och inrikes födda och, för utrikes födda, vistelsetid i Sverige. Av uppföljningen ska det även framgå i vilken utsträckning elever som slutfört regionalt yrkesvux är sysselsatta i arbete.

[S2]Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska medverka i den uppföljning av utbildningsverksamheten som bestäms av Skolverket och lämna de uppgifter som verket begär.

36 §  Statens skolverk ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet redogöra för hur bidraget har använts.

[S2]Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning, återkrav och omfördelning

37 §  Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om

 1. något av villkoren för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
 2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
 4. kommunen inte lämnar uppgifter som avses i 35 §.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

[S3]Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis.

38 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis.

39 §  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats enligt 37 § till andra samverkande kommuner som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning om kommunerna

 1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många årsstudieplatser som kommunerna har ansökt om, och
 2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge utbildning i regionalt yrkesvux utöver vad kommunerna tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning.

Bemyndigande

40 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

41 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Genom förordningen upphävs
  1. förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå, och
  2. förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.
 3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1246) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2017-01-02

Förordning (2016:1371) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20, 33 §§
Ikraftträder
2017-01-15

Förordning (2017:950) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2, 20, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1966) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2019-01-01